Hành Quân Thần Phong7 Theo Dõi Từ Ban 3/I Field Force Vietnam
(18 tháng 11 năm 1965 - 25 tháng 11 năm 1965)

Sau đây là bài dịch của các mục ghi chép liên quan đến hành quân Thần Phong 7 trích từ nhật ký của Ban 3 Tham Mưu thuộc I Field Force Vietnam, Nha Trang.

18 tháng 11 năm 1965

- 02:00G: Quân Đoàn II (Capt Martin) Vị trí của các đơn vị Dù. TĐ 3 Dù tại BCH Lữ Đoàn Dù ZA 1029, TĐ 5 Dù tại Đức Cơ, TĐ 8 Dù tại Đức Cơ, TĐ 6 Dù 1/3 tại Đức Cơ, 2/3 tại Pleiku.

- Vào sổ trễ 11:00G: Quân Đoàn II Maj Easterling - Về hành quân Dù VNCH tới vùng Pleime: TĐ 5 Dù - Đức Cơ, TĐ 8 Dù Đức Cơ, 1 Đại Đội TĐ 6 Dù Đức Cơ, 2 Đại Đội TĐ 6 Dù tại Pleiku. 1 C-130 mất bộ phận đáp trên phi đạo tại Pleiku. Các đơn vị có thể phải bốc bằng trực thăng từ Pleiku tới Đức Cơ. Không rõ vị trí TĐ 3 Dù. Tin đồn là đã rời khỏi Saigon lúc 0500g. Vị trí BCH Lữ Đoàn Dù và Ban Cố Vấn tại Stadium.

- 13:30G: Quân Đoàn II Sgt Minney - (mật mã) - BCH Lữ Đoàn Dù rời khỏi Tuy Hòa lúc 171900g.

- 13:40G: Quân Đoàn II Capt Elliott - Giờ đổ bộ là 1500g cho Chiến Đoàn A Dù gồm TĐ 3 Dù và TĐ 6 Dù (Chiến Đoàn B gồm TĐ 5 Dù và TĐ 7 Dù).

- 16:30G: Cố Vấn FFV Quân Đoàn II Maj Boyle - Vị trí các đơn vị: LZ Crook - 2/5 Cav, 2/17 Arty Fwd CP, C/2/17 và C/1/21 Arty. Vị trí Columbus - 1/5 Cav, B/1/21 Arty. Vị trí Falcon - 1/21 Arty Fwd. 9/1/21 Arty và C/1/5 Cav. Vị trí Albany - 2/7 Cav.

- 18:10G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Muốn biết quân số của các đơn vị Dù can dự vào các cuộc hành quân Pleime theo đơn vị. Trả lời: không biết theo Đơn vị, tuy nhiên, tổng cộng trên bộ sẽ là 1600. Sẽ có theo Đơn vị nếu có thể.

- 18:25G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Bãi Đáp #2 tại địa điểm YA 841092.

- 18:30G: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor - Chiến Đoàn Dù rời khỏi Bãi Đáp #2 chuyến bốc cuối cùng tại BĐ hoàn tất lúc 1806g; không có đụng độ, trong chuyến bốc cuối cùng.

- 18:45G: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor - Chuyến bốc đầu tiên đổ bộ vào BĐ #2 lúc 1506 giờ. Đụng độ rất nhẹ tại góc ĐN của Bãi Đáp. Chuyến bốc thứ 5 bắt đầu lúc 1740g. Chuyến bốc thứ 5 sẽ hoàn tất cho một chiến đoàn cộng một (hay 3 TĐ)(Chiến Đoàn A cộng TĐ 5 Dù ). Có thể cần thêm một chuyến bốc nữa.

- 20:00G: Quân Đoàn II (Maj Boyle) Binh Sĩ Nhất Tù Binh bị bắt tại YA 943038 thuộc TĐ 8 Trung Đoàn 66 khai là TĐ gồm 620 người khi bắt đầu đi xuống từ BV. Còn lại 565 người khi vào tới NV. Tất cả đều được trang bị đầy đủ, chuẩn bị lương thực dồi dào. Phát hiện đơn vị lần chót tại YA 919148 lúc 1711700g. Sứ mạng là đoạn tuyệt đụng độ và di chuyển hướng TN. Khai là các cuộc oanh kích ngày 17/11 gây 30 chết, 50 bị thương, 50 đào ngũ. Tinh thần không thay đổi sau các cuộc oanh kích. Quân lính không được phép lượm truyền đơn chiến tranh tâm lý. Quân Đoàn II có cảm tưởng đơn vị này là TĐ tấn công ngày 16/11 tại YA 937011.

- 26:00G: 1st Cav (Capt Parham) Về Mũ Đỏ: Căn cứ Dù tại BĐ #2, BCH Mũ Đỏ và Mũ Đỏ 6 ở tại YA 831099. Các Mũ Đỏ có 1 VC chết và 3 VC bị thương. Lúc 1900 giờ đụng độ với VC.

19 tháng 11 năm 1965

- Vào sổ trễ từ 18/11 182104G: 1st Cav (Lt Temple) Tin là các đơn vị VC ở tây và bắc BĐ Albany gồm 450 quân lính thuộc TĐ 8 Trung Đoàn 66 và 571 quân lính thuộc một TĐ VC rất có thể là TĐ 604 thuộc Nhóm xâm nhập TĐ 250. Tổng cộng quân số VC trong vùng này ước lượng khoảng 1061. VC có thể được trang bị với súng liên thanh, bích kích pháo 82 ly, súng phóng hỏa tiễn 40 ly và liên thanh nhẹ. Không rõ vị trí khác.

- 00:09G: Quân Đoàn II (Sgt Reens) (mật mã) TĐ 3 Dù YA 835101, TĐ 5 Dù YA 840090, TĐ 6 Dù YA 840090, TĐ 8 Dù Đức Cơ, Không có đụng độ vào 182300g 3 chết, 5 bị thương tổng cộng tổn thất bạn.

- 00:40G: 1st Air Cav (Sgt Saliba) Vị trí các đơn vị: Holloway: C/1/7 và C/1/9 Cav. Stadium: 3 Bde CP, 1/7 CP, D/1/9. C/8 Eng Bn, 1/229 AH Bn. Tại Falcon: 1/5 CP, A,B, & C. 1st 21st Arty A,B, & C. Tại Albany: 2/7 ABC-CP. Tại Crook: 2/5 CP, C/2/17 Arty, C/1/21 Arty.

- 12:50G: Quân Đoàn II Sgt Minney - Chiến Đoàn Dù, vị trí YA 837095. TĐ 3 Dù YA 827092. TĐ 5 Dù YA 833081. TĐ 6 Dù có đụng độ nhẹ lúc191115 giờ. Kết quả 1 VC bị thương, tịch thu 1 vũ khí.

- 14:20G: 1st Cav Capt Cook - C15 đổ bộ BĐ Golf (YA 841092) lúc 1330g. Tất cả 2/7 rời khỏi Albany lúc 1330g đi tới Crook. Các con số tổn thất gửi lúc 1235g từ BCH tiền phương và chưa được xác nhận với Ban 1.

- Vào sổ trễ 15:25G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Về hành quân Dù với 1st Cav bây giờ gọi là (QLVNCH) Thần Phong 7. Hành quân hôm nay nhằm tảo thanh trong vùng A. Kết quả của các đụng độ ngày hôm qua (18/11) giữa Dù và VC: tổn thất bạn 1 chết, 9 bị thương. Địch không rõ. Lúc 191115g đơn vị Dù giết 1 VC và tịch thu 1 súng M1 tại YA 835085. Lúc 191400 giờ đơn vị Dù bắt 1 VC và tịch thu 1 súng hiệu Nga tại YA 837080.

- Vào sổ trễ 15:25G: Quân Đoàn II Maj Sandburn - 191515g Chiến Đoàn Dù xác nhận bắt một quân lính BV thuộc TĐ 635 Trung Đoàn 32 tại YA 837080. Không thể di tản tù binh vào lúc này.

- 16:25G: Cố Vấn FFV Maj Boyle - Thông tin chuyển từ Lữ Đoàn 3 KK cho Maj Boyle - 2/12 di chuyển tới vùng chung quanh Crook, 20/11. 1/5 và 2/5 Cav ở lại vị trí. 2/7 Cav sẽ ra khỏi vùng và di chuyển tới Holloway. Lữ Đoàn 2 KK tiền phương di chuyển tới Stadium đêm nay (19/11). Lữ Đoàn 2 KK và Lữ Đoàn 3 KK hoán chuyển các trách nhiệm theo sự đồng thuận về thời điểm. (Có lẽ 1400g, 20/11). Chưa có quyết định Lữ Đoàn 3 KK sẽ đi tới Holloway hay trở về hậu cứ của Sư Đoàn.

- 16:30G: 1st Cav (Fwd) Maj Sandburn - Tại BĐ Crook và BĐ Golf các đơn vị đang hành quân Tìm và Diêt sẽ tụ lại đêm nay để phòng thủ. Không có đụng độ vào lúc này.

- 16:55G: 1st Cav (Rear) Capt Parham - BCH tiền phương nói là các đơn vị trong vùng Chiến Đoàn Dù được phối hợp tại các cấp bậc cao hơn là Ban 3 Tiền Phương. Chiến Đoàn Dù biết rõ điều này. Không có thông tin nào khác.

- Vào sổ trễ 19:50G: Quân Đoàn II Sgt Reints - Về Mũ Đỏ. Tổng kết tổn thất cho tới 20/11. Lữ Đoàn Dù tiền phương 22 chết, 52 bị thương. Vị trí các đơn vị - TĐ 5 Dù (-) và TĐ 6 Dù tại mục tiêu số 32. TĐ 3 Dù tại mục tiêu số 61. BCH Chiến Đoàn và TĐ 8 Dù và1 Đại Đội TĐ 5 Dù tại mục tiêu số 51. 1 HK bị thương.

- Vào sổ trễ 21:55G: Quân Đoàn II Maj Boyle - Gửi Col McCord Dù (QLVNCH) báo là bị hỏa lực pháo binh từ Căm Bốt bắn qua. Tuyệt nhiên không được xác nhận bởi Ban 2 1st Cav, TTHQ 1st Cav, Ban 2 Quân Đoàn II, Ban 3 Hành Quân, Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II, loại đạn và chất nổ không được xác nhận. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II từ Trung Tâm Phối Hợp Không Lực Tác Chiến cho phép KLVN thả bom nếu còn xảy ra nữa. 14 tù binh BV tại Quân Đoàn II, hoàn tất 2 khảo cung. 12 rất chậm, tù binh bệnh.

- 22:15G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Về hành quân Dù (Thần Phong 7) tổn thất VC cho ngày hôm nay(20/11) 86 VC chết (HK tính). 1 VC bị bắt. Tổng cộng từ khi hành quân bắt đầu. 117 VC chết (HK tính). 3 VC bị bắt (1 sau đó chết). Trực thăng KLVN rớt tại Đức Cơ (2030g). Có 5 người trên trực thăng, 3 phi hành đoàn và 2 phóng viên Việt Nam thuộc UPI. Hành quân tiếp cứu: Đã xuất phái tuần tiễu, một Cố Vấn HK đi kèm. Hỏi: Có xác nhận nào về tin hỏa lực pháo binh hay bích kích pháo từ biên giới Căm Bốt bắn sang không. Trả lời: Sẽ không có ai xác nhận cả.

20 tháng 11 năm 1965

- 0030G: Quân Đoàn II (Sgt Sawson) Văn thư từ Quân Đoàn II liên quan tới Hành Quân Dù hôm nay: QLVNCH chết 8, bị thương 25, VC: chết 23 (đếm xác), bị thương, bị bắt 1. Súng ống tịch thu: 2 súng trường, 500 lbs gạo bị phá hủy. Vị trí đơn vị: TĐ3 Dù YA810095 TĐ6 Dù YA817100, Chiến Đoàn Dù và TĐ5 Dù YA827077. Ngày mai các đơn vị Dù sẽ tiếp tục Hành Quân. TĐ3 Dù tới mục tiêu R, TĐ6 Dù tới mục tiêu 52, TĐ5 Dù và Chiến Đoàn Dù vị trí như hôm qua.

- 1100G: Quân Đoàn II – Văn thư từ Quân Đoàn II – TĐ5 Dù 200 thước mục tiêu 51, TĐ6 Dù tại mục tiêu 52, TĐ3 Dù tại mục tiêu R. Không xảy ra đụng độ.

- 1311G: Quân Đoàn II Sgt Minney – Mũ Đỏ 3 – đụng độ tại vị trí R. 5 VC chết, quân số địch không rõ. Bạn 2 bị thương.

- 1400G: 1st Cav Lt Carliton – Silver (Lữ Đoàn 2) nhận lãnh trách nhiệm cho hành quân tại Pleime/Pleiku bắt đầu từ 101200 giờ tháng 11. Các đơn vị dưới quyền chưa đụng độ và đang thực hiện các tuần tiễu với đơn vị nhỏ.

- 1400G: 1st Cav Capt Cook – A, B 12th Cav tập trung lúc 201301 tại Stadium. Ban Chỉ Huy Tiền Phương Lữ Đoàn 2 nằm tại YA 850250.

- 1455G: Gửi MACV Sgt Henry – Lữ Đoàn 2 nắm quyền điều khiển Silver Bayonet lúc 101200G. Các đơn vị Silver Bayonet chưa đụng độ cho đến 1400G và đang thực hiện các cuộc tuần tiễu với đơn vị nhỏ. A và B của 2/12 Cav tập trung tại Stadiem lúc 201301. Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn 2 tại YA 850250, tập trung xong vào lúc 191730G.

- Vào sổ trễ: Quân Đoàn II Sgt Ubelhor – Lúc 201600G tháng 11. Mũ Đỏ 6 đụng độ gần mục tiêu 52 với một lực lượng địch không rõ quân số, sẽ cung cấp tin tức sau.

- 1635G: MACV Maj Kirby – Yêu cầu kiểm chứng vị trí Tiểu Đoàn Dù không sung vào trận (Đức Cơ). Đã nhận được yêu cầu về điều quân. Gọi Quân Đoàn II - Major Easterling (1640) Dragon đã được giao nhiệm vụ vận chuyển Mũ Đỏ 8 tới gần Mũ Đỏ 5. Chiến Đoàn Trưởng Dù đang dự tính di chuyển TĐ 1 và 7 tới vùng Đức Cơ.

- Ghi sổ trễ 1455G: 1st Cav Capt Cook – Không gì thay đổi, ngoại trừ 2/7 được bốc khỏi vùng Crook lúc 200845G và hiện giờ tại trại Holloway, không biết chừng nào tận trung xong.

- 1655G: MACV Maj Kirby – Col Hagerson từ hành quân 2AD báo cáo là pháo binh nằm bên phía Căm Bốt. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II yêu cầu nã vào vị trí pháo binh này.

- 1702G: Quân Đoàn II Maj Easterling – Quân Đoàn II không hay biết gì về thông tin này. Ban 3 Quân Đoàn II không biết gì hết. (MACV gọi lúc 1705 – Maj Kirby – điện đàm tay ba) Maj Kirby Ban Cố Vấn Quân Đoàn II báo cáo là các đơn vị QLVNCH trong vùng Lữ Đoàn Dù bị hỏa lực bích kích pháo sách nhiễu (vùng Chu Prong). Maj Easterling (kiểm chứng với Ban 3 Quân Đoàn II) QLVNCH Quân Đoàn II không biết về điểm này. Maj Kirby báo cáo là văn thư tới qua đường giây Ban Cố Vấn. Chúng ta cần lời xác định qua đường giây Quân Đội trước khi có thể hành động theo yêu cầu nã mục tiêu này. Maj Amey Quân Đoàn II kiểm chứng tình hình và gọi lại càng sớm càng tốt (1710G).

- 1725H: Quân Đoàn II Maj Easterling – Yêu cầu về thông tin hỏa lực từ phía bên kia biên giới Căm Bốt bắn qua. Trả lời: tôi đã bảo là tôi sẽ gọi lại khi tôi có thông tin. (bỏ sót vài câu chửi thề). Hỏi: Thế có liên lạc được với đơn vị liên hệ không. Trả lời: có, họ sẽ cho tôi biết khi họ có thông tin. MACV đã được báo cáo cho biết là không có một lời xác định nào cho tới giờ này (Sgt Freeland) 1735G.

- 1745G: Quân Đoàn II Capt Martin – TĐ1 và 7 sẽ tới Đức Cơ ngày 21 tháng 11 để nhập vào trung tâm Dù. TĐ8 hiện giờ đang được chuyển vận bằng trực thăng để tăng cường 6 và 3.

- 1755G: 1st Cav Maj Sandburn – Báo cáo chưa được xác định là TĐ6 bị hỏa lực pháo binh từ bên kia biên giới Căm Bốt phía Tây của vị trí tiểu đoàn YA 798080. TĐ3 tại YA 799097. TĐ5 di chuyển hướng Tây tới vị trí với TĐ6 đang đụng độ hay giữa TĐ3 và TĐ6. TĐ8 đang sung trận bằng trực thăng, yểm trợ bởi 7 A/C từ Không Kỵ vào vị trí giữa TĐ5 và TĐ6. Telex đã được chuyển đi về Sài Gòn xin thêm 2 Tiểu Đoàn. Rang giới mới giữa Cav và QLVNCH là lằn ranh ô 83.

- 1820G: 1st Cav Rear Capt Parham – TĐ3 và TĐ6 Dù đụng độ nặng. TĐ5 được điều vào vị trí gần TĐ6. Sẽ xen vào giữa TĐ3 và TĐ6. Tđ6 là trừ bị. Các đơn vị QLVNCH yêu cầu qua đường giây QLVNCH thêm 2 Tiểu Đoàn để yểm trợ cho các cuộc hành quân. Vị trí hiện giờ của các đơn vị – TĐ6 tại YA 798080, TĐ3 tại YA 799097, TĐ5 tại YA 822078.

- 1850H: Quân Đoàn II Reintz – Arrow báo cáo – 1) Than Phong 7. 5) YA 801081, 6) 13 chết (bạn), 20 bị thương (bạn), 7) 180 (QLVNCH đếm xác) 8) Không biết trong đơn vị.

- Vào sổ trễ 2000G: 1st Cav Capt Parham – Yêu cầu vị trí của các đơn vị sau đây: C/2/17 Arty – LZ Crook. 1/7 Cav – vùng căn cứ , Ban Chỉ Huy Lữ Đoàn 3 – vùng căn cứ.

- 2025G: Quân Đoàn II Capt Neary – Lữ Đoàn Dù và VC ngừng giao tranh khoảng 1830 giờ, hiện giờ không có giao tranh. Một H34 VNCH bị rớt lúc 2030 giờ khi cất cánh khoảng 800 thước Bắc phi đạo Đức Cơ, có lẽ do trục trặc máy, trực thăng bốc cháy và tất cả 4 QLVNCH trên chuyến bay có lẽ đều tử nạn.

- 2225G: Quân Đoàn II Sgt Reintz – Tổn thất bạn hôm nay 18 chết, 44 bị thương, 1 Mỹ bị thương, tham chiếu Mũ Đỏ.

- Vào sổ trễ 1950G: Quân Đoàn II Sgt Reintz – Liên quan Mũ Đỏ. Tổng kết thương vong cho tới ngày 20 tháng 11. Lữ Đoàn Dù tổn thất bạn 22 chết, 52 bị thương. Vị trí các đơn vị – TĐ5 (-) và TĐ6 tại mục tiêu 32. TĐ3 tại mục tiêu 61. Ban Chỉ Chiến Đoàn và TĐ8 và 1 Đại Đội TĐ5 tại mục tiêu 51, 1 Mỹ bị thương.

- Vào sổ trễ 2155G: Quân Đoàn II Maj Boyle – Gởi Col McCord tin Dù QLVNCH bị hỏa lực pháo binh bắn tờ Căm Bốt hoàn toàn không được G2 1st Cav, DTOC 1st Cav, Ban 2 Quân Đoàn II, Ban 3 hành quân, Ban Cố Vấn Quân Đoàn II xác nhận. Ban Cố Vấn Quân Đoàn II được Ban Hành Quân cho phép xử dụng Không Lực Việt Nam để thả bom nếu còn xảy ra. 14 tù binh Bắc Quân tại Quân Đoàn II, thẩm vấn xong 2 tù binh. 12 – rất chậm tù binh bệnh.

- 2215G: Quân Đoàn II Capt Ushijima – Liên quan hành quân Dù (Thần Phong 7) tổn thất VC hôm nay (20 tháng 11) 86 VC chết (Mỹ đếm xác). 1 VC bị bắt . Tổng cộng từ khi hành quân bắt đầu. 111 VC chết (Mỹ đếm xác). 3 VC bị bắt (1 sau này chết). Trực thăng KLVN bị rớt tại Đức Cơ (2030G). Có 5 người trên chuyến bay, có thể là 3 phi hành đoàn và 2 phóng viên từ UPI. Hành quân tiếp cứu: một cuộc tuần tiễu được xuất phái, một Cố Vấn Mỹ đi theo. Hỏi: có lời xác định nào vể hỏa lực pháo binh hay bích kích pháo bắn từ biên giới Căm Bốt không. Trả lời: không một ai chịu xác nhận cả.

- 2245G: 1st Cav (1st Temple) Lúc 1945G 2/5 Cav tại Crook nghe một tiếng động kim khí, hứng chịu một lựu đạn lúc 2315G phản hồi một lựu đạn. Không có tổn thất phía bạn. Không biết họ có gây thiệt hại gì cho địch không. Một CH 34 rớt tại Đức Cơ do trục trặc máy. Trực thăng bị phá hủy, không rõ thương vong. Gân Tây Bắc 5055.

21 tháng 11 năm 1965

- 08:05G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - tường trình tình hình - Từ 210700 cho tới giờ không có đụng độ với địch được báo cáo cho bản doanh Quân Đoàn II. Cố Vấn Trưởng Quân Đoàn II muốn Tư Lệnh của FFV xem thư tín mật sau đây gửi sáng nay cho FFV Mục số #144 MACEN-Quân Đoàn II 3-C11-144, DTG 201530Z

- 09:00G: Quân Đoàn II (Capt Martin) Đơn vị TĐ 7 Dù đầu tiên đã tới Đức Cơ lúc 210810g và TĐ tập trung đủ lúc 210900g.

- 09:30G: Quân Đoàn II (Capt Martin) Tái xác nhận vị trí của TĐ 8 Dù và BCH Chiến Đoàn lúc 822077. Tin này được báo về cho Trung Tâm Hành Quân Chiến Thuật của FFV lúc 1755g ngày 20/11 và 1745g ngày 20/11.

- 13:25 g: Quân Đoàn II Capt Ushijima -Không có gì thay đổi trong con số tổn thất của Lữ Đoàn Dù QLVNCH. Con số VC chết đếm được xác (QLVNCH) là 204 cho tới 211300g.

- 15:20G: Quân Đoàn II Capt Ushijima - Tổng lược - Thần Phong 7 - VC chết là 231, cho tới ngày hôm nay, (HK đếm xác). Không có thay đổi trong tổn thất bạn. Không có thay đổi trong số vũ khí tịch thu. Không có đụng độ. Ngoài ra không có gì thay đổi so với các báo cáo trước.

- 16:00G: 1st Cav Sgt Minney - mật mã - CĐ A và 2 Đại Đội của TĐ 8 Dù tại YA 825080. TĐ 8 Dù tại YA 810093, TĐ 5 Dù tại YA 802088, TĐ 6 Dù tại YA 802079, TĐ 7 Dù và 2 TĐ 8 Dù tại Đức Cơ.

- 17:00G: Cố Vấn FFV Maj Boyle - CĐ Dù bắt 1 VC ngày 21/11 (không nêu giờ và vị trí, lúc này). Hiện nằm tại bệnh viện Pleiku bị trúng đạn ở môi. Sẽ giải qua trung tâm phỏng vấn Quân Đoàn II ngày mai. Tù binh thuộc Trung Đoàn 32 BV. Chi tiết thêm sau.

- 22:00G: Quân Đoàn II Capt Neary và Capt Martin - (mật mã) Yêu cầu cho biết thời điểm cuộc tấn công của Lữ Đoàn Dù vào mục tiêu tại YA 810055. Lữ Đoàn Dù có hay biết gì đến Thả Bom B 52 (Arc Light) số 4 lúc 221210g không.

-22:50G: Quân Đoàn II Capt Neary - Về thư tín mật mã (sổ số 60). Yêu cầu này vê thông tin là để xác nhận là đối tượng Thả Bom B 52 (Arc Light) được phối hợp kỹ lưỡng. Cũng liên quan đến thư tín thứ hai của Quân Đoàn II, trích dẫn số 174, đề cập một số đề mục (thư tín về Thả Bom B 52 (Arc Light), ghi rõ lằn ranh phía nam của vùng hành quân nằm trong mục tiêu của Thả Bom B 52 (Arc Light). Thời điểm không được ghi cho sự di chuyển về hướng nam). Cần xác nhận về thời điểm di chuyển cũng như cần xác nhận là đối tượng của thư tín mật mã Thả Bom B 52 (Arc Light) đã được phối hợp.

22 tháng 11 năm 1965

-01:00G: Quân Đoàn II Capt Neary - Về thắc mắc của Maj Amey: Lữ Đoàn Dù sẽ không di chuyển về hướng nam tới vùng mục tiêu ở phía nam cho đến sau Thả Bom B 52 (Arc Light) . Giờ chính xác không rõ, nhưng sẽ được phối hợp với Thả Bom B 52 (Arc Light).

- 07:20G: Thần Phong 7, không có sinh hoạt đáng kể.

- 09:10G: Quân Đoàn II (Capt Martin) Chuyến bốc thứ hai của TĐ 7 Dù Lữ Đoàn Dù đổ bộ xong xuống BĐ lúc 0830g; chuyến bốc thứ ba đang tiến hành, ĐB được báo cáo là YA 819077.

- 09:40G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Chuyến bốc thứ ba của TĐ 7 Dù Lữ Đoàn Dù đổ bộ xong xuống BĐ lúc 220900g, sẽ báo cáo vị trí BĐ sau.

- 11:20G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Về thư tín hỏi vị trí của BĐ từ TĐ 7 Dù Lữ Đoàn Dù. Vẫn chưa biết trung đội. Cũng không rõ vị trí và đơn vị nào là trừ bị của Lữ Đoàn Dù.

- 13:17G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Mũ Đỏ đổ bộ xong lúc 221200 giờ (đính chính) Tái tiếp tế cho Mũ Đỏ hoàn tất khoảng 1320g. TĐ 7 Dù tại YA 819077, đổ bộ xong.

-(...) Mũ Đỏ 7 ở tại YA 819077. Mũ Đỏ 6 đang di chuyển lúc 1420g đi vào vùng B.

- 14:50G: Ban 3 Không Lực (Capt Green) Oanh tại Thả Bom B 52 (Arc Light) không đúng giờ. Chưa có kết quả.

- 15:10G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima) Thần Phong 7 (Mũ Đỏ) Mũ Đỏ 6 đã rút ra lúc 1420g đang di chuyển hướng nam tới mục tiêu B-4 là Vùng B. Mũ Đỏ 5 sẽ theo sau không rõ lúc nào.

- 16:20G: Ban 2 FFV Sĩ Quan Liên Lạc (Maj Boyle) Lữ Đoàn Dù QLVNCH tiếp nhận một tử thi của một Thiểu Úy BV sáng nay tại YA 810060. Trên tử thi có bản tuyên dương công trạng để nhận huy chương cấp cho đương sự đã tham dự vào Chiến Dịch Mùa Hạ.

23 tháng 11 năm 1965

- 07:00G: Quân Đoàn II (Capt Martin) vị trí Mũ Đỏ. TĐ 6 Dù tại YA 825070. TĐ 8 Dù tại YA826075. Các đơn vị khác vẫn vậy.

- 10:30G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Về Thần Phong 7. Lúc 0900g Mũ Đỏ 3 tại YA 797097, vị trí trại VC bỏ hoang. Lúc 0855g Mũ Đỏ 7 tại YA 801080. Vị trí trại cấp TĐ bỏ hoang. 231030g Mũ Đỏ A+5+6 mục tiêu B-4 tại YA 812068. Tìm thấy một súng liên thanh Browning, một súng trường, 8 tử thi VC, đang đụng độ vào lúc này.

- Vào sổ trễ 14:30G: Quân Đoàn II (Sgt Ubelhor) Tổng kết - Về Thần Phong 7. Đụng độ nhẹ lúc 0955g, không có tổn thất cho cả đôi bên. TĐ 7 Dù đụng độ lúc 1150g với khoảng 1 trung đội VC. Không có tổn thất phía bạn. 1 VC chết (đếm xác), 1 V bị bắt. Tịch thu một súng liên thanh. Phá hủy một giang trại cấp tiểu đoàn tại cùng vị trí của 30 mái nhà tranh và 2 nhà bếp trong vùng của YA 795084. Tất cả mọi đơn vị Dù tụ lại ở cùng vị trí.

- Vào sổ trễ 18:15G: từ TMT FFV, gọi Col Mataxis lúc 1805g liên quan đến việc xử dụng KLVN bốc các đơn vị thuộc Lữ Đoàn Dù xuống phía nam của lằn yểm trợ. Cần theo dõi sứ mạng của Pháo Binh HK yểm trợ QLVNCH (xem mục số 46, ngày hôm nay). Col Mataxis nói Không Lực chưa bốc bất cứ một đơn vị nào thuộc Lữ Đoàn Dù hôm nay. Về việc tịch thu 2 súng nhỏ và 1 đại liên không xảy ra tại YA 810015 (vị trí Pháo Binh) mà là tại YA 809089, vị trí của TĐ 5 Dù và TĐ 6 dù QLVNCH. Vũ khí tịch thu bởi đơn vị bộ chiến.

24 tháng 11 năm 1965

- Vào sổ trễ 15:25G: Quân Đoàn II (Capt Ushijima), nhận từ Capt O'Neil - Về mục vào sổ lúc 1100 giờ - Thần Phong 7 không có đụng độ nào khác ngoài đụng độ Mũ Đỏ báo cáo sáng sớm hôm nay, không có tổn thất phía bạn, tổn thất VC - 20 VC chết, 4 VC bị bắt, l súng phóng hỏa tiễn, 6 súng liên thanh, 1 đại liên (hai nòng); 15súng trường, 2 súng liên thanh, 2 bích kích pháo 82 ly có tấm chân sắt, một số vật liệu y khoa; các đơn vị Mũ Đỏ không có đụng độ.

- 16:10G: 1st Cav Maj Durand - Về đụng độ của Dù sáng nay, Pháo binh Không Kỵ có được xử dụng để yểm trợ cuộc đụng độ này không? Trả lời: Có.

25 tháng 11 năm 1965

- 01:35G: Quân Đoàn II (Capt Martin) nhận bởi Capt Elliott, Chiến Đoàn A Lữ Đoàn Dù và TĐ 5 Dù tại YA 815073, TĐ 6 Dù YA 823079, Chiến Đoàn B và TĐ 8 Dù YA 821076, TĐ 3 Dù YA 808093, TĐ 7 Dù YA 806085. Bạn chết 0 chị thương 2, Mũ Đỏ 5 và 6 đụng độ chiều ngày 24/11, Mũ Đỏ 1 và 5 tại YA 820060, Mũ Đỏ 6 YA 815070. Kết quả của cả hai cuộc đụng độ: VC, 20 chết, 0 bị thương, 7 bị bắt. Vũ khí tịch thu: 2 đại liên, 2 súng hai nòng, 6 liên thanh, 15 AK, 34 súng trường, 1 súng phóng hỏa tiễn, 2 bích kích pháo 82 ly có tấm chân sắt. Từ 18 tới 24 tháng 11 Thần Phong 7 Tổng kết - 265 VC chết (đếm xác) 12 VC bị bắt. Bạn chết 21, bị thương 58.

Bản đồ hành quân sau đây trích từ Why Pleime - Chương VI là một minh họa tuyệt hảo cho bài tường thuật cuộc hành quân Thần Phong ghi trong sổ nhật ký của Ban 3 Tham Mưu thuộc I Field Force Vietnam. Hơn nữa, bản đồ này giúp hình dung cuộc hành quân cách rõ ràng hơn.


(Ghi chú: Mục vào sổ nhật ký ghi ngày 19 tháng 11 năm 1965 lúc 16:55G cho thấy là Lữ Đoàn Dù nằm dưới quyền điều khiển trực tiếp của Ban 3 Tham Mưu/Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II trong khi thi hành cuộc hành quân Thần Phong 7).

Nguyễn Văn Tín
Ngày 03 tháng 03 năm 2010
(G3 D/J, IFFV, National Archives, College Park, Maryland)

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu