Trận Đánh LZ Albany - Dưới Mắt Quan Sát Viên Trung Cộng

Đây là một bản đồ của trận đánh tại LZ Albany xảy ra ngày 17 tháng 11 năm 1965 do các Quan Sát Viên Trung Cộng phác họa - họ đã đến quan sát chiến trường và khảo cứu kỹ lưỡng sau trận đánh - và đăng tải tại Bắc Kinh năm 1971 (do James Trevor gửi tặng).

Bản đồ ghi nhận các đơn vị Bắc Quân tham dự trận đánh:
- Đại Đội 1/Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 33;
- Đại Đội 2/Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 33;
- Đại Đội 6/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66;
- Đại Đội 7/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66;
- và Đại Đội 8/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66;

Bản đồ phác họa các động tác điều quân như sau:

Ngày 16 tháng 11,trong khi một đơn vị Không Kỵ 1 di chuyển lên hướng tây bắc tiến tới vị trí của Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 33 nằm áp sát mạn đông sông Ia Drang,
- Đại Đội 8/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66 di chuyển xuống hướng đông nam dọc theo sông Ia Drang,
- Đại Đội 6/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66 và Đại Đội 7/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66 tiến xuống theo trục đưa tới đụng đầu với đơn vị Không Kỵ 1.

Ngày 17 tháng 11, khoảng 12 giờ trưa,
- Đại Đội 6/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66 đụng đầu với đơn vị Không Kỵ 1,
- Đại Đội 1/Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 33 và Đại Đội 2/Tiểu Đoàn 1/Trung Đoàn 33 điều quân sang hướng đông nam và tấn công vào cạnh sườn của đơn vị Không Kỵ 1,
- Đại Đội 8/Tiểu Đoàn 8/Trung Đoàn 66 chuyển hướng ngược lên hướng tây bắc và tấn công đơn vị Không Kỵ 1 từ đàng sau.

Bản đồ minh họa cách sai lầm các sinh hoạt của phía các đơn vị Không Kỵ Mỹ:
- Ngày 14.11, Tiểu Đoàn 1/7 Không Kỵ (bản đồ ghi là "Sư Đoàn 1/Lữ Đoàn 3/Tiểu Đoàn 1"; Lữ Đoàn 3 có một tiểu đoàn thứ hai là Tiểu Đoàn 2/7 Không Kỵ) bị vây tại LZ X-Ray, đúng hơn là nằm tại chân rặng Chu Prong thay vì gần kề sông Ia Drang như ghi trên bản đồ.
- Ngày 16.11, Tiểu Đoàn 1/7 Không Kỵ được bốc xuất bằng trực thăng HUEY tới LZ Falcon, cách LZ X-Ray 5 cây số rưỡi về phía nam; rồi từ đó được chuyển vận bằng trực thăng Chinook tới căn cứ Halloway.
- Ngày 17.11, Tiểu Đoàn 2/7 Không Kỵ đi bộ ra khỏi LZ X-Ray tiến lên hướng bắc tới LZ Albany- cùng lượt với Tiểu Đoàn 2/5 Không Kỵ tiến tới LZ Columbus.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 11 tháng 08 năm 2014

Tài liệu tham khảo

- Chính REF="pleime_redchina-u.htm">Việt Cộng Cầu Viện Trung Cộng

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu.com