Trận LZ X-Ray Battle và LZ Albany Theo Dõi Từ G3/I Field Force Vietnam
(14– 17 tháng 11 năm 1965)

Sau đây là bài dịch của các mục ghi chép liên quan đến trận LZ X-Ray và LZ Albany trích từ nhật ký của Ban 3 Tham Mưu thuộc I Field Force Vietnam, Nha Trang.

14 tháng 11 năm 1965

- 00:01G: 1st Cav (Capt Parham) – BCH 3d Bde vị trí của 3d Bde: ZA 197342, 1/21 Pháo Binh: ZA 197342, C/1/9 Cav: AR 805470, C/8 Công Binh: ZA 197342, 1/7 Cav: ZA 165073, A/1/7: ZA 155991, B/1/7: ZA 197342, C/1/7: ZA 135008, D/1/7: ZA 165073, 2/7 Cav: ZA 193929, A/2/7: ZA 183928, B/2/7: 178916, C/2/7: ZV 209912, D/2/7: ZV 183929, 2/5 Cav: ZA 022033, A/2/5: ZA 025018, B/2/5: ZA 024035, C/2/5: ZA 055006, D/2/5: ZA 024035, A/2/19 Pháo Binh: ZA 201342, A/2/21 Pháo Binh: ZA 161006, B/1/21 Pháo Binh: Z 201342, A/1/21 Pháo Binh: ZA 161006, B/1/21 Pháo Binh: ZV 173927, C/1/21 Pháo Binh: ZA 022033.

- 09:45G: 1st Cav (Maj Spence) yêu cầu gửi Tình Hình về 3rd Bde (hành quân Silver Bayonet) Hành quân đang tiến hành không có đụng độ lúc này.

- 11:45G: 1st Cav (Lt Col Hemphill) 1/7 Cav hiện đang di chuyển đến lằn Mục Tiêu YA 940020 A và B/1/7 tập trung xong vào lằn ranh lúc 1015G và 1112G. A/1/21 Pháo Binh tập trung xong vào khu vực Falcon lúc 140945G C/2/5 tập trung xong ZV 034992 lúc 1058G. B/2/5 khám phá một hầm cá nhân mới đào nối tiếp qua một địa đạp cho thấy là vừa mới được xử dụng tại ZA 048038. Lệnh hiện đang được chuyển đi về kế hoạch hành quân trong vùng. Thông tin không bao gồm trong báo cáo tình hình hành quân tối qua, nhưng sẽ được điều chỉnh càng sớm càng tốt.

- 12:10G: 1st Cav (Lt Brown) Lúc 141115G 1/7 báo cáo bắt được một tù binh Bắc Quân với đầy đủ quân trang, nhưng không mang vũ khí Bắt được tại Cap vic YA 937011. Tù binh khai là trọn Tiểu Đoàn của đương sự trong khu vực LIME (YA 937011) và chỉ ăn chuối trong năm ngày qua và tinh thần đơn vị rất thấp. Lúc 141145G quan sát viên hàng không quan sát thấy khoảng 20 người dọc theo lằn ranh núi đồi tại BR 719820 biến dạng vào rừng rậm. Ngoài khu vực trách nhiệm hành quân. B/2/5 khám phá nhiều hố cá nhân mới đào nối liền với địa đạo cho thấy là mới được xử dụng tại ZA 048058. Một lệnh hiện đã được chuyển đi không hoạch định kết hoạch hành quân trong vùng này. Thông báo cho 1st Cav xin tường trình. Đơn vị Bắc Quân và theo dõi vị trí của VC bị bắt.

- 14:10G: 1st Cav (Capt Cook) A,B và D/1/7 tại phòng tuyến mục tiêu báo cáo đụng độ với khoảng một Tiểu Đoàn VC. Oanh kích chiến thuật được gọi tới , hỏa tiễn trực thăng và pháo binh có thể bao vùng đều nã đạn. C và BCH 1/7 tại Falcon. A của 1/21 Pháo Binh tại Falcon, LZ của 1/7 là YA 938010.

- 14:25G: 1st Cav (Lt Temple) 1 phi cơ AIE bị hỏa lực nặng từ mặt đất bắn hạ tại YA 943020 lúc 141400G báo cáo sơ khởi là phi công không nhảy ra.

- 15:00G: 1st Cav (Lt Temple) Về giao tranh tại YA 937011, khoảng một Tiểu Đoàn lính chính qui Bắc Quân bấn đồng phục và mũ sắt chống lại đơn vị 1/7 20 VC chết đếm xác 18 bạn bị thương.

- DASC – Sĩ quan không quân báo cáo qua Không Lực yêu cầu báo cáo là một đơn vị không rõ danh hiệu bị chết 1 và bị thương 18 tất cả là US cộng thêm 20 VC chết đếm xác tại YA 943020.

- 15:40G: 1st Cav Fwd (Capt Brady) tất cả đơn vị 1/7 Cav tập trung xong lúc 1515G.

- Vào sổ trễ 15:30G: 1st Cav (Lt Temple) Báo cáo tại chỗ 1/7 hiện đang bị VC đẩy lui. A/2/5 được báo cáo là đang đi đến. Có thể tăng phái thêm một Đại Đội. Một HU1B của 229th AH Bn bị bắn hạ tại YA 938011 lúc 1520G không ai bị thương phi hành đoàn được di tản. Vùng quá nóng để tải thương bằng trực thăng. Thêm ba trực thăng bị hỏa lực mặt đất bắn lên cùng địa điểm nhưng sứ mạng vẫn tiến hành. Tất cả 229 AH Bn nằm tại Pleime sẵn sàng bốc 2/5.

- 16:00G:1st Cav (Capt Parham) Lúc 1515G Tiểu Đoàn Trưởng 1/7 nói VC chết khoảng 70. Tấn công tiên khởi tới từ tây nam từ phía rặng núi.

- 16:10G: 1st Cav (Lt Temple) Lúc 1453G A/1/77 Pháo Binh nẵ vào súng tực động tại BR 66766. Súng tự động bị câm họng.

- 16:20G: FFV Adv (Maj Boyle) Tất cả đơn vị 1/7 Cav đụng độ tại tuyến phòng. A 2/5 Cav di chuyển lên tới phòng tuyến B/C 2/5 Cav sẽ được trực thăng vận đến phòng tuyến. Coi bộ LZ an toàn vì di tản thương binh đang tiến hành. 18 bạn bị thương. VC đội nón sắt – tù binh – Tiểu Đoàn 2 Trung Đoàn 101 những binh sĩ này hông đội nón sắt khi chúng ta đụng độ trước đây. TĐT 1/7 Cav ước chừng 70 VC bị giết trong khu vực một trung đội. 2 đơn vị A và C của 1/21 Pháo Binh hoạt động tại ZA 024036. 2/5 mới bắt được một tù binh phía ngoài vùng tuyến phòng. Không Quân thả 20 đợt 1 phi công A1 bị hỏa lực súng tự động bắn hạ. Không rõ danh hiệu các đơn vị VC. Đang cố gắng di chuyển Tiền Phương 1/21 Pháo Binh.

- 16:45G: 1st Air Cav (Capt Parker) 1/7 vẫn đụng độ với VC phía tây bắc của LZ X tại YA 938011. Alpha (+) đang lội bộ di chuyển một mình tới LZ Charlie tại Falcon. Họ đang chuẩn bị di chuyển tới LZ theo nhu cầu chiến trường. BD và BCH Century sẵn sàng di chuyển để trợ lực. Hiện giờ Alpha nằm tại YA 964888. Từ Ban 2: VC đội nón sắt bị bắt nằm tại ZA 023031. Được di tản đến Brigade thuộc về Trung Đoàn 101, có một khẩm súng trường Nga.

- 17:00G: 1st Cav – Đại Đội B của Tiểu Đoàn 2/7 được trực thăng vận đến LZ X-Ray. Địch quân đang đụng độ với TĐ 1/7 thuộc một đơn vị chính quy Bắc Quân khoảng cỡ Tiểu Đoàn và đang chống cự mãnh liệt.

- 18:50G: 1st Air Cav Div (Lt Col Buham) Tướng Kinnard bàn thảo với Tướng Larsen đến việc có thể xử dụng oanh tạc B-52 vào vùng X của Long Reach. Tướng Larsen đồng ý. Thông tinh sau đây được cung cấp. Ngày 4/11 Tiểu Đoàn địch được xác định tại YA8205, đang di chuyển về hướng nam. Biết căn cứ mật “Chupony” tại YA 9000. Ngày 6/11 có tiếng phát nổ phụ tại YA 8703 kết quả của một oanh kích. Súng tự động 12.7 ly địch hoạt động tại YA 8803. Ngày 14/11 từ tuyến phòng YA 9399 có khoảng 1 trung đoàn VC đơn vị danh hiệu của TĐ 2 tăng phái phía tây đang nỗ lực dùng chiến thuật biển người. Điều này kiểm chứng điều Cav cho là địch đang bải vệ cái gì to lớn mà Cav phải đánh vào, tỷ như một trại tiếp vận một trại trú quân. Tù binh VC trong vùng này đội nón sắt- Tù binh khai thuộc đơn vị Trung đoàn 66 Sư đoàn 304. Cav muốn tiếp tục yêu cầu oanh tạc B-52 khi đã biết khung thời điểm. Nếu cần Cav có thể giúp khai triểm mục tiêu. Điều này đã được chuyển qua Ban 2 và Ban 3 Không quân. Ban 3 Không quân (Capt Green) đề nghị Tư Lệnh nghĩ tới yêu cầu một cuộc oanh tạc do sư đoàn hoạch địch để đưa đến một cuộc oanh tạc.

- 18:55G: 1st Cav (Maj Anderson) Đây là một báo cáo không chính thức cho FFV biết có gì đó có thể xảy đến: một đơn vị của 1/7 có mộ trung đội bị tổn thất nặng và nằm khoảng 3-400 thước cách đơn vị bạn gần nhất.

- 19:45G: FFV – II Corps (Maj Boyle) Một VC tù binh đến BTL QĐII lúc 1830G. B of 2/7 tập trung xong vào Lime với Shudder A and C of 2/5 tại YV 965998, đem thêm 3 VC tù binh đến BCH 3d Brigade cả ba đều bị thương một trong họ khai là thuộc Tiểu Đoàn 3/ Trung Đoàn 66. Phi cơ chiếu sáng sẽ có mặt tại vùng suốt đêm. Pháo binh sẽ bắn suốt đêm. Oanh kích chiến thuật sẽ hoạt động bắn tới hậu tuyến của địch đêm nay.

- 19:55G: 1st Cav DTOC (Lt Temple) Tổng cộng 2 UHID tại YA 938010 bị bắn hạ lúc 1200G. 2 bị thương nhẹ. Không có tổn thất nào khác. Không tìm cách bảo an phi cơ cho đến 15/11. Cả hai phi cư tại BCH 1/7 Cav. Vẫn đụng độ lúc 1900G. Tổn thất bạn tại vùng Lime: 8 chết, 18 bị thương.

- 21:00G: 1st Cav (Capt Parker) Tổng kết cuối đêm từ 1st Air Cav Div nhận được lúc 143015G. Lực lượng VC khoảng 2 hay 3 Tiểu Đoàn Bắc Quân hay 1 Trung Đoàn Bắc Quân. 1/7 Cav phỏng chừng 70 VC chết đếm xác là 20. Cho đến lúc 141800G Cav có 8 chết và 18 bị thương tuy nhiên chưa xác định cho đến lúc 1418000. 1/7 Cav vẫn đụng độ. B/2/7 Cav độ bộ xing vào LZ X-Ray lúc 140739G. A(-) 2/5 Cav thiết lập xong nút chận lúc 141645G. C/2/5 Cav được trực thăng vận vào vị trí nút trận với A(+) 2/5 Cav lúc 141755. Trong vùng mục tiêu Lime tất cả đơn vị của 1/7 Cav cộng thêm B/2/7 Cav. Đêm nay oanh kích chiến thuật, pháo binh và phi cơ chiếu sáng hoạt động. Hai VC tù binh khai là đơn vị thuộc trung đoàn 66/ sư đoàn 304. Cav dự tính chận đứng VC và nghĩ là VC sẽ tìm cách duy trì đụng độ. 2 ổ pháo binh hoạt động – yểm trợ đủ. Cav mất 2 UH1D – 2 phi hành đoàn. Bị thương nhẹ. Không có tổn thất nào khác – tất cả phi vụ tản thương sẽ đổ nỗ lực vào di tản phi cơ ngày 15/11. Lúc 1745G đơn vị của 1/7 báo cáo khoảng 100 VC tại YA 941020 bị pháo binh nã. Cav đã yêu cầu một oanh tạc B-52 tại mật khu Chupong càng sớm càng tốt. Đang hoạch định các mục tiêu và hy vọng có thông tin cho FFV trong khoảng 1 tiếng. Col Barrow giải thích cho Col Buchan là vì cần biết thời gian chuẩn bị cần thiết có thể là không thực hiện kịp được oanh tạc.

- 1st Air Cav (Capt Parham) Tọa độ cho oanh tạc B-52 bằng mật mã – YA 87000, YA 830000, YA 830070, YA 870070.

- 21:00G: 1st Air Cav (Capt Parham) Mục tiêu phòng hờ cho oanh tạc B-52 bằng mật mã – YA 8607, YA 9007, YA 9000, YA 8600. Vùng mục tiêu được Col Barrow và Col McCord chấp thuận.

- 21:30G: Sĩ quan liên lạc Ban2 (Maj Foyle) Báo cáo thẩm vấn sơ khởi: Tù binh VC bắt được ngày14/11 trong vùng Lime tổng cộng là 5 tù binh. Bắt lúc 115G thuộc đơn vị Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 101. Thẩm vấn tại QĐII, bị bắt lúc 1530G tại ZA 025032- Trung Đoàn101st PAVN. Thẩm vấn tại BCH 3red Brigade. Khoảng 1630G một tù binh bị thương khai thuộc đơn vị TĐ9/Trung Đoàn 66/SĐ 304. Thẩm vấn tại trại Holloway. Tù binh số 4 khai thuộc đơn vị 9/66/320 Bắc Quân là một đầu bếp khai không rõ thuộc đơn vị nào. Thẩm vấn tại BCH 3rd Brigade số 3 và 4 khai vào tới Nam khoảng chừng 1 tháng. Môt tù binh có súng trường SKS Trung cộng.

15 tháng 11 năm 1965

- 01:30G: 1st Cav (Capt Brady) VC đoạn giao đụng độ lúc 0045G. Tỗn thất bạn 1/7 chết 3, bị thương 3 , 2/5 bị thương 10. Không ai bị thương nặng.

- 01:50G: MACV Sgt Spinabella – Không có quân lính bạn phía tây của YA 93, lằn ranh phía đông của ô vuông mục tiêu: YA 900048, YA 871057, YA 894029, YA 865038. Ước tính giờ trên mục tiêu là 151600G. Sẽ thông báo giờ chung quyết trên mục tiêu sau.

- 02:15G: G3 Trung Tâm Hành Quân – Chuyển (mục 01:50G) từ MACV đến 1 Air Cav Div.

- 04:45G: MACV Sgt Spinabella – Câu hỏi: 1) BCH và C/1/7 Cav và C/2/5 Cav, B/2/7 tại vùng LIME. BCH và C/7 tại Falcon. Đúng. 2) Số phi vụ từ khi đụng độ lúc 141350H? 55.

- 05:10G: 1st Cav (Capt Brady) 13 phục kích cỡ tiểu đội, không có đụng độ. B/1/7 bị bắn thăm dò tại phòng tuyến phía tây. Pháo binh được gọi đến lúc này. Khôn có tổn thất bạn.

- 06:00G: MACV Capt McCabe – Về mục tiêu Arclight, giờ trên mục tiêu là 151600G.

- 1st Cav (Capt Brady) 150310G CH-47 thuộc A 228th ASH Bn rời vì trục trặc kỹ thuật tại Stadium. Phi cơ được an toàn, 3 bị thương, mức độ hư hại không rõ vào lúc này.

- 1st Cav (Capt Brady) C/1/7 cho đến lúc 0700G hứng chịu hỏa lực súng nhỏ và tự động và bích kích pháo lẻ tẻ tại LZ X-Ray 940010. C/1/7 chỉ có thể kiểm chứng 1 trung đội VC. Pháo binh và oanh kích chiến thuật được gọi đến.

- 07:40G: 1st Air Cav Div – B/2/5 được phái đi trợ lực tại vùng X (ZA 940010). LZ bị tấn công từ 3 phía, N, ĐN, Đ. Khoảng chừng 3 đại đội VC.

- 10:30G: MAVC J3 (Gen DePuy) Gen DePuy gọi Col Barrow và hỏi Arc Light đã được thông qua với Tư Lệnh QĐ II chưa. Col Barrow trả lời rồi, Tư Lệnh QĐ II đã chấp thuận Arc Light. Đồng thời DePuy muốn biết nếu đơn vị của 1st Cav đã nhận giới hạn áp đặt lúc 151600G cấm không được vượt qua phía tây của lằn rang ô vuông YA chưa. Col Barrow thông báo Gen DePuy là 1st Cav đã đáo nhận giới hạn và sẽ tuân theo. Gen DePuy đích thân thay đổi đồ hình mục tiêu. Gen DePuy nói đây là một cuộc oanh kích loại này mau lẹ nhất chưa từng thực hiện.

- 11:15G: 1st Cav (Capt Cooke) Đơn vị của 3d Bde vẫn đụng độ lúc 1400G. Khoảng 3 đại đội VC. Tình hình tương đối không thay đổi. Oanh kích chiến thuật, Pháo Binh và Hỏa Tiễn Trực Thăng nã vào địch. Tổn thất địch: chết 23 đếm xác 71 ước tính 5 tù binh 2 tình nghi VC.

- 11:45G: Gửi: 1st Cav (Capt Coller) 1st Cav hỏi xem 1st Cav có vấn nạn gì về vùng mục tiêu mới do J-2 MACV thay đổi không. Về: Thông tín mật AVCGT 1511651XF DT 6417052Z. 1st Cav nói là hài lòng đặc biệt với thời giờ phản ứng.

- 11:50G: 1st Cav (Capt Cooke) không gì thay đổi tình hình lúc 1200G B/1/7 kê khai 70 VC chết đếm xác; LZ vòng bán nguyệt: các vị trí 1/7 tại LZ X hợp thành vòng bán nguyệt hướng về hướng Tây tới Tây Nam tất cả hướng về Tây.

- 12:15G: 1st Cav (Capt Cooke) A/2/5 giết 2 VC tại YA 946004 VC là lính bắn sẻ không có tổn thất US. Lúc 1155g phần Tây Nam của LZ X Ray bị tấn công bởi khoảng chừng một trung đội VC.

- 12:42G: Sĩ quan liên lạc Ban 2 QĐII (Maj Boyle) A và B 2/7 tại X Ray A B và C của 205 800 thước phía đông của X Ray lúc 1130G. LZ của 1/21 Pháo Binh đi vào Macon C và BCH D 2/7 đi vào Macon, C bắt đầu lên đường tới Macon lúc 1120G. Ngày mai một ổ Pháo Binh khác sẽ di chuyển tới Macon. LZ Victor YV 965994.

- 12:45G: II Corps/1st Cav Fwd (Maj Boyle) Trong số 5 tùn binh VC bắt được hôm qua tại vùng Lime, một VC thương binh khai thuộc 9/66/304. Một tù binh khác khai thuộc 8/66/320? (có thể là đang khi ở NVN) khai một Tiểu Đoàn trong tư thế phòng thủ. Tù binh bị thương khai đơn vị đương sự là tiền phương của Lightning – không có lương thực trong 3 ngày, thiếu đạn dược. Chỉ có 3 viên đạn cho một khẩu súng trường, 50 viên đạn cho một khẩu SKS, 300-500 viên cho súng tự động, 3 viên cho vũ khí 40 ly AT. Tiểu đoàn có một ít súng phòng không nhưng không nhiều mấy (đồng thời phi công báo cáo không có mấy súng phòng không trong vùng) Các tù binh là binh sĩ nhì. Có thêm 4 tù binh VC từ vùng X Ray (YA 935010) Tổng số VC chết đếm xác cho ngày hôm qua và hôm nay là 103, thêm ước tính chết 370.

- 13:14G: FFV Adv (Maj Boyle) Đính chíng các vị trí của vùng Falcon (mật mã) ZA 025035. A & C thuộc 1/21 Pháo Binh sẽ không đi tới vùng Victor cho đến ngày 13/11. Đơn vị 2/5 bắt tay đơn vị 1/7 lúc 151245G.

- 14:50G: 1st Cav (Capt Cooke) 2/12 khuân 8400 lbs gạo ra khỏai tổng số 14000 lbs tịch thu được tối qua tại mục tiêu X-Ray Hành quân Corn.

- 14:45G: FFV Adv (Maj Boyle) báo cáo Tù Binh: 1. 18 tuổi binh sĩ nhất tại YA 935005 14/11, khai tinh thần đơn vị thấp – thiếu lương thực và thuốc men. Một tù binh khác khai đương sự này là ủy viên chính trị của đơn vi. Binh sĩ nhất tim cách che đậy. 2. 20 tuổi trung sĩ TĐ2/101 tại ZA 028043 bị bắt ngày 14/11 khai một nửa Tiểu Đoàn lâm bệnh. Đơn vị dùng làm trừ bị tại Bloi Me. 2 tháng trên lộ trình thiếu thuốc men và lương thực. 3. 18 tuổi binh sĩ nhì TĐ8/Trung Đoàn 66. 1 trong số 10 bị bỏ lại vì bị bệnh. Khai Đại Đội mình trên đường tấn công đơn vị Mỹ. Trung Đoàn 66 có TĐ 6, 7, 8, 9.

- 16:00G: Gởi: MACV (Sgt Glennon) Về: Câu hỏi từ MACV. 1. Tổn thất bạn, 3 chết, 49 bị thương 2. Danh hiệu và vị trí đơn vị tăng phái cho 11 Avn Gp (không có đơn vị tăng phái ). 3. Vị trí cùa BCH 2/5 và BCH C – Falcon, C, báo cáo trước đây. 4. Vị trí của 2/7. 5. Vị trí của C/1/9 (AR 805472) 6. C/8 Công Binh (Stadium) 7. BCH và BCH B/1/21Pháo Binh – Stadium, B, Macon.

- 16:30G: Gởi: 1st Cav (Capt Parker) Yêu tình hình di chuyển của 2/7 và 1/5: trả lời. (Cook) A/1/5 bắt đầu di chuyển đến MACON lúc 1345G. Chưa rõ khi nào tập trung xong. Phần còn lại của 1/5 bắt đầu di chuyển đến Stadium bằng đườn bộ lúc 1455G. Không rõ chừng nào tập trung xong. Không rõ di chuyển của 2/7. A/B/D và BCH tiều phương của 2/5 Cav nằm tại X Ray. C/A của 1/24 Pháo Binh nằm tại Falcon và B/1/21 hiện đang di chuyển. C/2/17 Pháo Binh nằm tại Stadium với A/2/19 Pháo Binh và BCG TĐ 1/21. Yêu cầu cho biết kế hoạch khai triển Oanh tạc. Trả lời không có thông tin. Từ Parham: 1/5 Cav có một đụng độ bắt được 2 VC tình nghi đã được di tản. Đơn vị nhận được lệnh cảnh báo di chuyển lúc 0900G sáng nay.

- 16:55G: 1st Cav Fwd – Yêu cầu cho biết tình hình tại X-Ray và đơn vị tại địa điểm này. Trả lời hỏa lực nhẹ súng nhẹ, hầu hết bắn sẻ, 2/7, 1/7 và 2/5 (-) đại đội D nằm tại X Ray. D/2/5 nằm tại Falcon. Không có thông tin về oanh tạc.

- 17:10G: FFV Adv (Maj Boyle) Vùng X-Ray: tất cả của1/7, A & B/2/7, tất cà của 2/5. Vùng Falcon: 1/7 trinh sát và 2/5 hậu, A, B & C/1/21 Pháo Binh. Vị trí dự trù cho C/2/17 Pháo Binh, YA 973027. 1/5 sắp tập trung xong vào Stadium. tại X-Ray, bị một ít bắn sẻ, lục soát chiến trường tìm xác và súng ống.

- 17:15G: 1s Cav Fwd (Maj Sandburn) A/1/5 tập trung xong vào Falcon lúc1630G. Một đơn vị (Đại Đội) tại Stadium, số còn lại đang trên đường.

- 18:00G: FFV Adv (Maj Boyle) Từ Maj Turner – Không có hành động khai triển trước mặt trời mọc, kế hoạch đang được hoạch định bây giờ. Turner hy vọng là sẽ có kế hoạch sau cơm chiều. Chết đếm xác cho ngày 15/11 mà thôi: 244. 1/7 Cav ước tính 345 chết. Chết oanh kích và Pháo binh ước tính 600-700. Không có thông tin về oanh tạc B-52.

- 18:15G: FFV Adv (Maj Boyle) chuyển từ 1 Cav (Gen Kinnard): Các đơn vị của 1/9 Cav Sqdn đi vào vùng mục tiêu oanh tạc (arclite) chiều hồm nay.

- 18:50G: 1st Air Cav (Capt Parham) Maj Chuckmoon tại Pleiku Tiểu Khu: Lúc 1721G, kiểm thính điện đài (cỡ tiểu đội) phía nam Pleiku (AR 7736) bị các đơn vị 1 Cav đi quang bắn vào, không ai bị thương. Đã báo cáo cho Tiền Phương và không có vấn đề.

- 18:55G: 1st Cav (Lt Temple) 1) Kết quả VC chết: 244 đếm xác; 2/7 Cav ước tính thêm chừng 345 VC chết. Ước chừng 600-700 VC chết bởi oanh kích và pháo binh 2) Oanh tạc Arc light lúc 1602H-1632H, vùng YA 8607, 9007, 8600, 9000; tất cả phi cơ đúng mục tiêu ngoại trừ một số bom rớt trong vùng chung, YA 8015, 8215, 8212, 8412, đang điều tra nguyên do. 3) BCH 2/5 Cav (YA 934007) tại vị trí xung quanh đồi đến Tây Nam. C/2/5 nằm phía trái, A/2/5 nằm giữa, B/2/5 nằm bên phải. Một tù binh khai 100 VC đào hố núư trong ngọn đồi 542 tại YA 925003. Pháo binh được thông tri. Có 16 tờ truyền đơn, thả từ tối qua. Tù binh khai VC có nhiều đạn dược và trang bị súng ống kỹ. Mỗi binh sĩ có 2-4 lựu đạn nhưng thiếu lương thực.

- 19:00G: 1st Cav (L/C Buchan) Bao giàn trọn mục tiêu; bao giàn hoàn hảo chưa hề thấy; một số bom rớt ra ngoài mục tiêu tại YA 820122-808142, tọa độ không chính xác. Giữa 1700G-1730G có Mohawk chụp hình và trinh sát không lực, khói quá um tùm để mà quan sát mục tiêu; sáng sớm ngày 13/11 sẽ phái trinh sát vào vùng. Cav dự trù xin thêm một cuộc oanh tạc khác, sẽ thông báo qua điện cho FFV khoảng 2000G. Không cấp thiết, QĐII cũng yêu cầu như vậy cho cùng vùng này. Hình Mohawk chụp hiện đang trong phòng rửa hình.

- 19:25G: 1st Air Cav (Capt Parham) Đang giải trinh hình của vùng bị bom được rửa xong lúc 1900G. Sẽ thông báo tổng kết giải trinh NLT lúc 160700G.

- 19:35G: 1st Cav (Lt Temple) Về 229 AH Bn với 3d Bde: 2 chiếc HU1 bị bắn rớt hôm qua tại YA 938010 đã thu hồi lại được lúc 151345G, hành quân thu hồi yên thắm. 1 HU1D từ 229 AH Bn bị bắn lúc 151015G trong khi tại LZ X-Ray, thu hồi lúc 151500G, trở về Holloway.

- 19:45G: FFV Adv (Maj Boyle) BCH 2/5 CP & D tại YA 934006; A/2/5 tại YA 937000; B/2/5 tại YA 933005; C/2/5 tại YA 927010; tất cả1/7 và A & B/2/7 tại vùng X-Ray; A/1/5 tại YA 974035; C/1/5 và A, B & C/1/21 Pháo Binh tại Falcon; B & D/1/5, C/1/17 Pháo Binh và A/2/19 Pháo Binh tại Stadium; C/2/17 Pháo Binh sẽ di chuyển đến vùng của A/1/5 ngày mai. C & D/2/7 di chuyển đến YA 927035.

- 19:45G: MACV (Lt Gregg) Báo cáo UPI: US phi cơ lỡ thảm bom Napalm và toán quân bạn khiến 2 lính Mỹ bị thương hôm nay 15/11. Hỏi: FFV có nhận báo cáo nào như vậy không? Có thể là trong hành quân Silver Bayonet.

- 20:00G: 1st Air Cav (Capt Parham) Sáng nay trong trận chiến tại phần Tây Nam của mục tiêu Lime VC giáp mặt với các lực lượng bạn. Oanh kích tiếp cận được gọi đến, phi công thả Napalm, khiến 2 lính bị thương, một nặng. Lữ đoàn trưởng 3de Brigade nói đó không phải là một lầm lẫn của Không Quân. Hai bên quá gần nhau. Phi công nhắm đúng mục tiêu.

- 20:15G: 1 Cav (Maj Crawford) Báo cáo sau oanh tạc: trinh sát máy bay thực hiện 151700G-1800G. Sau oanh tạc không thấy xác, không thấy lửa, không thấy cư xưởng, không thấy thư\ờng dân hay nhà cửa thường dân VC. Hố bom rộng 20-50 ft đường kính và sâu 5-10 ft. Nhiều cây cối bị đốn hạ. Cây cối gần hố bom ngả nghiêng và trụi lá. Đơn vị tại chiến trường thấy một vị trí đại liên 3.50 cal đã từng bắn vào phi cơ nằm ngay trên trục thả bom. Vị trí boi bộ bị tiêuhủy. Sẻ kiểm tra thêm khi trinh sát trên mặt đất. Khi thực hiện trinh sát phi cơ, máy ành bị trục trặc kỹ thuật. Không có hình. Sẽ có thông tin thêm ngày mai.

- 20:40G: 1st Air Cav (Capt Parham) Yêu cầu cung cấp arclight NLT 17 Nov, tốt hơn 16 Nov. Mục tiêu chính YA 830050, YA 850050, YA 843000; Mục tiêu phụ: YV 890980, YV 910980, YV 890950, YV 910950. Khoảng 2 tiếng một a FLASH TWX sẽ tiếp sau yêu cầu.

- 20:55G: 1st Cav (Maj Crawford) Đếm xác mới cho 3rd Brigade: 353 chết đếm xác, 945 chết ước tính, 10 tù binh VC. Nón trước đây báo cáo là bằng sắt thật sự là nón cối. Một số tài liệu lấy được từ xác một trung úy VC chưa được xử lý. Thông tin sau.

- 21:00G: (1st Cav LNO, Maj Turner) Thiếu tá phải trở lại Pleiku sáng sớm ngày 16/11 có giường dọn sẵn làm liên lạc viên giữ Cav và FFV. Xin tiếp tục chuyển thông tin cho đến khi nào trận chiến lắng xuống.

- 21:05G: 1st Cav (Col Beaty) Lt Col Moore sẽ tới Saigon 1130G sáng (để tường trình Gen DePuy)

- 21:45G: 1st Air Cav (Capt Parham) Tổn thất bạn cho ngày 15/11: 74 chết, 78 bị thương.

- 23:10G: MACV (Sgt Spinabella) MACV nghe nói là một trung đội bị bao vây ngày hôm nay và vị VC uy hiếp nặng. L/C Hemphill nói trung đội thuộc B/1/7 Cav bị cắt đứt khởi TĐ trong 20 tiếng, tuy nhiên TĐ liên lạc thường xuyên với đơn vị trung đội, chống cự tốt và sáng đếm được 70 tử thi ngoài tuyến phòng thủ. Tổn thất bạn: 8 chết, 17 bị thương, quân số nguyên thủy của trung đội là 29.

16 tháng 11 năm 1965

- 01:55G: 1st Air Cav (Capt Brady) 1/7th Cav vừa báo cáo giết được 8 VC xâm nhập tại LZ X ray.

- 04:10G: MACV(Sgt Spinabella) Hỏi: 1/5 tập trung xong lúc mấy giờ? Trà lời: 151800G. C & D của 2/7 ở đâu? Trả lời: 1000 thước bắc Lime. Kế hoạch ngày hôm nay? Trả lời: Tiếp tục tấn công. Đơn vị 1/21 trang bị gì? 105mm How.

- 04:45G: 1st Air Cav (Capt Brady) Tổng kết 0500G, 5 phục kích cỡ tiểu đội không có đụng độ. Đụng độ báo cáo sau cùng là lúc 160130G.

- 05:30G: 1st Air Cav (Capt Brady) Lúc 060440G 1/7 bị tấn công bởi khoảg 2 Đại Đội VC, gọi xin trợ lức.

- 06:45G: 1st Air Cav (Capt Brady) B 2/7 VC di chuyển vòng quan để vào thế tấn công khi B/1/7 Pháo Binh nã đạn vào chúng khiến chúng tan rã. Chúng trở lại vùng trên của B/2/7 và tấn công biển người giống ngày hôm qua. Khoảng Tiểu Đoàn.

- 07:15G: Gởi: 1st Air Cav (Capt Brady) Hỏi: Nếu oanh tạc thứ nhì được chấp thuận Cav có dự trù khai triển không? – 0715G trả lời từ Capt Brady. – có, nếu không quá bận với trận chiến và nếu trời còn sáng.

- 08:30G: 1st Cav (Maj Anderson) 1. Kế hoạch khai triển tiếp sau oanh tạc ngày hôm qua? 2. 1t Cav có dự trù tung vào thêm một Tiểu Đoàn không, cho tổng cộng là 5 tại Pleime? Nếu vậy cần biết càng sớm càng tốt. 3. Nếu mục tiêu chính ngày hôm nay được chấp thuận, kế hoạch khai triển ra sao? Kế hoạch sẽ được chấp thuận hay không tùy thuộc các trả lời trên.

- 09:15G: 1st Cav (Maj Anderson) Về: khai triển của mục tiêu Arclite. Tư lệnh mặt trận dự tính phái vào 1sct Cav tuy nhiên vào giờ phút này tất cả các đơn vị đều bận. Khi địch tại địa điểm X Ray và Lime bị đánh bại, 1/9 sẽ trinh sát vùng. Nếu cần một lực lượng mạnh hơn sẽ có thêm một đơn vị tăng cường. Không có kết quả cho trinh sát nhẹ đầu tiên, Không kết quả.

- 09:45G: 1st Cav Ban 2 (Capt Collier) Tổn thất VC chính thức tính từ 1800G 14/11 đến 1800G 15/11. 233 chết đếm xác 345 chết ước tính 600 bị thương ước tính, báo cáo tại chỗ trong ngày sẽ khác báo cáo chính thức, sẽ chỉ được xác định cho tới khoảng 0600G mỗi sáng.

- 09:45G: 1st Cav (Maj Anderson) 2/7 tiếp tục thay thế vào LZ X Ray đơn vị của C 2/7 và 1 đơn vị của 1/5 tập trung xong vào X Ray lúc 0916G. 1/5 báo cáo bị súng nhỏ bắn lúc 0920G. Hiện đơn vị của 3d Bde tại X Ray đang càn quét vùng. Tấn công chính VC không rõ quân số. Tại vùng Xray. 2/5 đang đụng độ nặng. Đơn vị 1/9 sắp thực hiện thẩm định sau oanh tạc ngay sau khi tình hình cho phép.

- 10:30G: II Corps Maj Boyle – 1 binh sĩ nhất Bắc Quân thuộc 7/66 vào Nam được 15 ngày, 1 tuần lễ tạ tỉnh lỵ Pleiku đơn vị đụng độ lần đầu tiên bị bắt ngày 15/11. Tổng cộng 16 VC tù binh cho 14-15/11. Hai tù binh khai là thuộc Sư Đoàn 304 cũ, mới là Sư Đoàn 325.

- 10:45G: Gửi 1st Cav Maj Anderson – Chuyển cho MACV hỏi về tổn thất VC cho 1800G 13/11-1800G 14/11. Trả lời 23 bị chết. Maj Anderson nói tù binh VC cưỡng lại di tản. Đề nghị hành động Tâm Lý Chiến trong vùng này.

- 11:00G: 1st Cav Adv Maj Boyle – Lúc 0735G 2/7 giễt 8 VC đếm xác, khoảng 100 chết trong vùng. 1/7 và B/2/7 sẽ được bốc xuất về trại Holloway khi đụng độ với địch ngưng. Không biết khi nào, Cho đến 0812G C/2/7 di chuyển tới Xray, vùng Xray sẽ được nới rộng và bốc xuất 1/7 và B/2/7 bằng Huey tới vùng Falcon. Lội bộ tới Holloway. Lúc 0920G 1/5 bị một quân số không rõ VC tấn công từ Tây Nam. Lúc 1007G 2/7 và 1/5 tảo thanh vùng Xray, tấn công VC. B/2/7 chống cự hỏa lức bắn sẻ, sẽ bung ra và tiếp tục tấn công. D/1/9 tại Stadium kể từ 1010G. A/1/5 nằm tại Columbus. Liên quan tới Turner – Lệnh nhận là gì? Turner phải ở lại địa điểm Brigade cho đến nhận lệnh trở lại FFV. Đại diện cho Ban 3 FFV. Có thể trở về FFV lấy đồ cần dùng và trở lại.

- 11:35G: 1st Cav Maj Turner – (mật mã) – Kế hoạch hiện tại bốc xuất 1/7 và B/2/7 hôm nay, lui lại 2000 thước tới tuyến phòng thủ. Sau ARC ngày mai sẽ theo kế hoạch Turner trao cho đêm qua.

- 12:00G: C/1/7 bốc xuất từ LZ XRay lúc 161145G. Thông tín từ FFV Trung Tâm Hành Quân Tiền Phương Maj Boyle.

- 12:00G: 1st Cav Maj Boyle- 1/5, A tại XRay. B và D và BCH tại Columbus. C tại Falcon.

- 12:00G: 1st Cav Capt Cook – 1 tiểu đội A của 1/9 đụng độ và bốc xuất, pháo binh được gọi tới và lúc 1135G 1/9 báo cáo 4 VC chết, mái tranh cháy trong vùng tại BR 383617, quan sát thấy một đôi người chạy đây đó. 1/7 có trách nhiệm chỉ huy tất cả các đơn vị tại Xray. 1/7 báo cáo có nhiều VC bị giết trong vùng.

- 12:00G: 1st Cav Capt Collier – Kết quả thẩm vấn với 8 tù binh VC lúc 161130G: 3 trong số 8 tù binh khai là thuộc về TĐ9/Trung Đoàn 66, và TĐ9 gồm có các Đại ĐộiC-11, C-12, C-13. 5 trong số 8 tù binh khai là thuộc Trugn Đoàn 101. Tiếp sau hành động tại Pleim với 3rd Brigade tuần qua, Tiểu Đoàn 2d và 3d Bn rút về phía tây. Hai tiểu này họp lại thành một Tiểu Đoàn hỗn tađư gọi là TĐ 2/Trung Đoàn 101. Lúc 1145G tổng cộng tổn thất VC từ 3de Brigade từ 141245G tới 152400G, VC chết đếm xác 465, ước tính chết 1053, bị thương ước tính 208, tù binh 16, tù binh bị bắt với khí giới 70, súng cộng đồng tịch thu 14. Các tấn công VC ngày 14/11 và sáng sớm 15/11 và 15/11 coi bộ cỡ Đại Đội. Khởi thủy lực lượng VC trong vùng ước tín khoảng 3 Tiểu Đoàn thuộc Trung Đoàn 66 và 1 Tiểu Đoàn thuộc TĐ 101 hỗn tạp. Đoàn chừng lực lượng VC vẫn còn trong vùg. 1 TĐ và 2 Đại Đội và một ít vũ khí nặng với có thể thêm một TĐ hỗn tạp.

- 12:35G: FFV Trung Tâm Hành Quân Maj Murray gửi 3d Bde Adv 1st Cav – Về thông tín cuối cùng. Rút lui 3000 thước. Tư Lệnh của tôi gọi Tư Lệnh của anh. Tư Lệnh của anh nói là không có dự tính này, dự tính nằm tại chỗ và đồng thời đi vào vùng oanh tạc ngày mai. Nếu tình hình thay đổi và cần thiết rút lui, đề nghị anh liên lạc với Tư Lệnh của anh vì ông ấy đang có mặt tại chỗ và thông báo cho Bản Doanh này ý định của ổng càng sớm càng tốt.

- 12:45G: 1st Cav Capt Cook – C/1/7 hiện đang đi tới Falcon.

- 12:53G: MACV Maj Kirky – Kirby – Tôi mới nói chuyện ông Chủ lớn (Gen Westmoreland). Ổng muốn biết mọi việc có suông sẻ không với Cav, họ có đủ không yểm không và quân lính có ok không. Trả lời: Theo tôi biết thì có. Nếu có gì xảy ra sẽ thông báo ngay.

- 12:57G: 1st Cav Maj Turner – Thông tin sau cùng (rút lui 3000 thước) là đúng, đó là kế hoạch trường kỳ. Chúng ta có quá nhiều sự trên mặt đất, và cần một ít thời gian nhưng họ dự trù di chuyển lên cao điểm về phía đông (từ đáy lòng chảo tới ven phía đông) nhưng bất luận Tư Lệnh chúng tôi nói gì chúng tôi sẽ làm. Tôi chưa nói chuyện với Tư Lệnh, có lẽ ổng không hay biết những kế hoạch này. Brigade cũng dự tính phái một đơn vị tới Macon. Có tôi không nên chuyển đạt thêm thông tin cho anh. Tôi đang tạo vướng víu tại đây và làm trở ngại đường hệ thống truyền tin. Nhưng đó là kế hoạch cho tới giờ phút này, sẽ cho anh biết kết quả.

- 14:00G: Từ Ban 3 Trung Tâm Hành Quân SP Howell gửi 1st Cav Capt Cook – (mật mã) Về thông tín MAC – Rút lui 3000 thước. General Larsen nói chuyện với Gen Kinnard. Kinnard nói không có kế hoạch rút lui. Các đơn vị sắp điều tra vùng oanh tạc arclite hôm qua. Đề nghị anh bắt liên lạc với Kinnard để kiểm chứng kế hoạch. Thông báo cho Bản Doanh này càng sớm càng tốt về kế hoạch.

- 15:00G: 1st Cav Capt Collier – Cho tới lúc 1400G lực lượng VC can dự tại Pleime là Tiểu Đoàn 7, 8 và 9, thuộc Trung Đoàn 66. Không rõ thuộc Sư Đoàn nào. Một số VC khai thuộc về Sư Đoàn 325 khi hoạt động trong phần đất NVN. Quân số ngày 14/11 của Trung Đoàn 66 khoảng chừng 2160. Quân số của Tiểu Đoàn hỗn tạp của Trung Đoàn 101 khoảng chừng 600. Quyết tâm chiến đấu có phần thuyên giảm nhưng vẫn tiếp tục tạo áp lực tấn công mặc dù thiệt hại bởi pháo binh, oanh kích và bộ binh.

- 15:35G: MACV Maj O’Neil – Tìng trạng của arclight #1745 Sphinx 160325Z? Trả lời: hiện đang được điều nghiên tại MACJ 237. Tư Lệnh QĐII đồng thuận với thông tín lúc number 1745G.

- 15:35G: 1st Cav Maj Custer – Yêu cầu từ Gen Kinnard về các yêu cầu tình trạng của Arclite ? Một đang điều nghiên tại MACV, Tư Lệnh đã chấp thuận. Cái mới (161520G) đang nghiên cứu tại Bản Doanh, Gen Kinnard yêu cầu yêu tiên cho cái sau cùng này tuy cái yêu cầu trước vẫn công hiệu. Hunter đang ở cạnh Kinnard và đồng thuận về mục tiêu và ưu tiên.

- 16:20G: 1st Air Cav (Capt Parham) Tổn thất bạn lúc 151800G chết 56, bị thương 63 (34 trong số này đang được tản thương) Tổng cộng kể từ sáng 14/11 đến lúc 161620G. Chết 77, bị thương 117.

- 16:25G: Từ Trung Tâm Hành Quân gửi MACV – Yêu cầu Arclight YV 932985, YV 936996, YA 898005, YA 898019. Thời điểm trên mục tiêu 171300G, Không trễn hơn 171700G.

- 16:30G: 1st Cav – 1/9 báo cáo một UH1D bị bắn hạ tại YA 856052. Trực thăng tản thương và võ trang đang trên đường. Không có thêm thông tin vào lúc này.

- 16:50G: Từ sĩ quan liên lạc Ban 2 Maj Boyle - gửi Ban 2 1st Air Cav Div. Thẩm định các đơn vị thuộc Trung Đoàn 66 Băc Quân và Trung Đoàn 101 Bắc Quân đụng độ với 3d Brigade 1st Air Cav Div tađi vùng Lime. Qiâm số khoảng chừng (kể cả các đơn vị yểm trợ và chỉ huy) khoảng 3000. Hệ thống thống thuộc không rõ. Tổn thất VC: 16/11/65: chết đếm xác 377, chết ước tính 100. Tổng cộng kế từ hành quân 14/11. Chết đếm xác 869, chết ước tính 1153.

- 17:00G: 1st Cav Maj Anderson – Yêu cầu cung cấp kế hoạch và vị trí. XRay 2/5, XRay A/B 2/7, MACON 2/7 (-), Columbus A/1/5, C/2/17, B/1/21, Falcon 1/7, A & C/1/21, C/1/5, Stadium 3d Bde 1/5 (-), a/21 (-), A/1/19, C/8 Công Binh. Không có thông tin về kế hoạch vào lúc này.

- 18:50G: II Corp (Capt McConnell) Tư Lệnh QĐII đồng thuận với Arclite.

- 18:55G: 1st Cav Maj Anderson – 1/21 báo cáo một số VC không rõ bao nhiêu tấn công Stadium. Báo cáo khoảng 3 VC chết và hỏa lực lẻ tẻ. Sẽ thông báo thông tin thêm sau.

- 19:05G: 1st Air Cav (Capt Parham) 2/5 Cav báo cáo một tên bắn sẻ từ trên cây tại LZ X Ray.

- 19:55G: 1st Air Cav (Capt Parham) hỏa lực lẻ tẻ tại vùng Stadium và hỏa lực lẻ tẻ bắn sẽ tại vùng X Ray.

- 20:25G: G-3 1st Air Cav (Capt Parham) Về Arc Light MACV cảnh báo 3 cây số tối thiểu ngăn cách giữa vùng mục tiêu và các toán quân bạn. Yêu cầu cung cấp thông tin cho Bản Doanh này càng sớm càng tốt nếu khoảng các 3 cây số có thể bảo đảm được và thời gian chuẩn bị tối thiểu để tại sư ngăn cách này. Từ Trung Tâm Hành Quân Lt Bol Benton.

- 20:40G: 1st Air Cav (Capt Parham) Trung Đoàn Trưởng 3d Brigade có thể đáp ứng điều kiện 3 cây số tối thiểu cần thiết cho Arc Light và các toán quân bạn theo thời điểm ấn địng trong Thông Tín.

- 22:45G: 1st Air Cav (Capt Parham) yêu cầu tình hình tại vị trí hiện tại. Stadium yên lặng. Chỉ thỉnh thoảng vài tiếng súng tại X Ray. Sẽ chuyển đạt các vị trí sớm. Không có gì đáng báo cáo.

- 22:45G: 1st Air Cav (Capt Parham) Gọi để nói là các mục tiêu B-52 thứ 34, 35, 36 là OK và các toán quân sẽ đáp ứng giới hạn an toàn 3 cây số. 1st Air Cav sẽ thông tri cho Bản Doanh này các đơn vị nào không di chuyển đúng giới hạn an toàn.

- 23:10G: II Corps (Maj Sanabria) Maj Sanabria gọi để chuyển đạt sự đồng thuận của Tư Lệnh QĐII về các mục tiêu B-52 thứ 34, 35, và 36 cho ngày 17/11.

17 tháng 11 năm 1965

- 02:00G: 1st Cav (sp Lavelo) 1/7, B/2/7, C/1/9 tại trại Holloway. BCH 3d Bde, 1/5 hậu cứ trừ BCH /21 Pháo Binh trừ BCH, A/2/19, C/8 Công Binh 1/21 và đơn vị của 229 AH Bn tại stadium. Tất cả của 2/7 ngoại trừ Đại Đội B, tất cả 2/5 và A/1/5 tại YA 940010, BCH tiền phương1/5, B/1/5, D/1/5 và BCH trừ 2/17 Pháo Binh, C/2/17 và B/1/21 Pháo Binh tạiYA 975035, A/1/21 Pháo Binh C/1/21, và C/1/5 tại ZA 020030.

- 03:00G: 1st Cav (Sp 4 Smith) Lúc 160730G một UH1D rời vùng Stadium để trở về trại Holloway để sửa chữa. Lúc 170015G sau khi lúc soát tại chỗ thì thấy thiếu mất 3 nhân sự trên tàu. Sáng sớm sẽ tiếp tục lục soát.

-04:20G: MACV (Sgt Spinabella) Hỏi 1st Cav? 1. Đang đụng độ hay lúc khác bị hỏng máy? Có dự tính chuyển quân nào hôm nay không? Có thêm tổn thất mới không?

- 05:20G: To MACV (Sgt Spinabella) tổng kết gửi MACV về vị trí của 1st Cav. (Shutter) “ 1/7, B 2/7 C/1/9 tại Holloway. 3d Bde 1/5 trừ BCH, BCH 1/21 Pháo Binh, A 1/77 Pháo Binh, TĐ C/8Công Binh và đơn vị của 229th AH Bn tất cả tại Stadium. 2/7 Cav ngoại trừ B 2/5 và A/1/5 tại YA 9410010 BCH tiền phương 1/5, 1/5 Đại Đội B, D/1/5, 2/17 BCH trừ 2/17 YA 975035. Lúc 161750G đoạn giao đụng độ.

- 08:00G: 1st Cav (Capt Brady) Lúc 170300G HU1-D từng báo cáo bị mất hay bắn hạ thuộc 1st Cav. Nhưng sáng nay họ tìm thấy đậu an toàn tại cuối phi đạo. Không ai thiếu sót (chỉnh lại sổ).

- 09:00G: 1st Air Cav (Capt Ortner) Arc light cho 1300G trên mục tiêu ngày 18/11 yêu cầu NLT 1300 tháng 11/ 65: Ưu tiên 1. 9201-9401-9298-0408. Ưu tiên 2. 9099-9299-9096-9296. Ưu tiên 3. 8306-8506-8303-8503.

- 09:30G: 1st Cav (Capt Cook) 2/7 di chuyển đến Makin lúc 0910G 2/5 di chuyển đến Columbus lúc 0900G.

- 10:30G: 1st Cav (Capt Cook) Lúc 094G5 2/5 nằm tại YA 952025 lúc 0942G B/1/5 bị bắn sẻ tại YA 975044. Không có tổn thất bạn, tổn thất địch không rõ.

- 1st Cav (Capt Cook) 2/7 Cav nằm tại YA 946035 và 950038. 2/5 Cav nằm tại YA 964066 và 950024.

- 12:30G: 1st Cav Maj Anderson – Chết đếm xác 870, chết ước tính 1261, vị thương ước tính 369, tù binh 16. Đây là tổng kết cho hành quân Silver Bayonet cho đến lúc 170001G.

- 13:45G: từ MACV Maj Morris – Hỏi Tư Lệnh: Tất cả bom có rớt vào vùng mục tiên ấn định không. Có xử dụng oanh kích tác chiến cùng với oanh tạc B-52 không. Trả lời: Cần phải đợi kết quả từ 1st Cav Div, sẽ gọi ngay khi biết.

- 14:10G: 1st Cav Maj Sandburn – Arc light hoàn tất lúc 1212G. Tất cả bom rớt nội trong 3 vùng ấn định. Thẩm định hư hại gây bởi oanh tạc do các đơn vị Cav thực hiện. Sẽ thông báo Trung Tâm Hành Quân ngay khi có thông tin. Không dự tính khai triển tức khắc, Tư Lệnh sẽ họư lúc 1500G để bàn định khai triển.

- 14:20G: 1st Cav Capt Cook – 2/7 Cav bị bích kích pháo bắn tại YA 940040 lúc 171330G. Hỏa lực bích kích pháo bắn từ 3 phía và củng có hỏa lực súng tự động. Các đơn vị của 2/5 được lệnh trực sẵn. Hỏa tiễn trực thăng đăng làm thịt địch vào lúc 171350G.

- 14:44G: 1st Cav Capt Parham – Tấn công bích kích pháo tại Albany, lúc 1425G vẫn bị hỏa lực bíck kích pháo. Một số bị thương, trực thăng di tảnđ được gọi tới. 1/5 được thông báo sẵn sàng trợ lực. Vị trí Macon là YA 936052, vị trí Sananah là YA 943050, vị trí Albany là YA 942042.

- 15:00G: 1st Cav Maj Turner – Các đơn vị trong vùng Lime bị hỏa lực bích kích pháo và súng nhỏ. Không có kế hoạch di chuyển lớn cho các đơn vị 1st Cav trong khoảng 48 tiếng. Oanh tạc B-52 đánh trúng mục tiêu. Không có trinh sát thẩm định kết quả oanh tạc, vùng vẫn còn nóng để mà vào.

-15:35G; 1st Cav Tổng kết – Vùng hậu cứ, 1 biến cố, phi cơ lúc 1030G bắn vào trong tuyếng phòng, không có tổn thất. 3d Bde lúc 0715G, 1 VC đầu hàng tại YA 9704. Lúc 0825G – YA 978042 1/5 Cav giết 1 VC đếm xác đang khi hành quân lùng và chiếm. Lúc 0950G YA 975044 1/5 Cav bị bắn sẻ , không tổn thất. Lúc 1157G – YA 943043, 2/7 Cav bắt được 2 VC (Bắc Quân), cho biết là thêm5-7 vẫn còn trong vùng. Lúc 1330G, 2/7, hỏa lực bích kích pháo, kết quả vào lúc này. Bạn: 3 chết, 15 bị thương, 4 mất tích, lúc 1450G, một phi công thuộc 227th AH Bn quan sát một vùng 10 cây số xung quanh tọa độ ZA 1575 bao phủ với ụ chống phòng trực thăng và chông nhọn. 2/5 Cav nằm tại vùng Columbus.

- 15:55G: 1st Cav Capt Cook – Cộng thêm vào tổng kết – Lúc 1520G Pháo Binh bắn trúng vào VC tại YA 943043. Khiến VC đoạn giao đụng độ tại địa điểm này. Hỏi: Nói vậy có nghĩa là đụng độ ngưng hay vẫn còn đụng độ.Tra lời: Đụng độ chỉ ngưng tại địa điểm mà thôi, không có nghĩa là hết đụng độ.

- 16:45G: Sĩ quan liên lạc Ban2 Maj Boyle – Có súng đại liên tại YA 743043 bắn vào phi cơ. Yêu cầu thả Napalm, kết quả không rõ.

- 16:45G: FFV Maj Boyle – 2/7 Cav (-) cộng A/1/5 Cav đang ở khu vực nam của Albany, đã hợp thành một phòng thuyến và đang bị hỏa lực súng nhỏ bắn từ lúc 17134G. 1/9 Cav báo cáo bị hỏa lực nặng (súng tự động) tạiYA 835085 lúc 17330G bắn từ khoảng 20-24 VC, bắn trả. Oanh kích được gọi tới, không rõ kết quả. Có súng đại liên tại YA 943043 bắn vào phi cơ. Yêu cầu thả Napalm, không rõ kết quả. Một đơn vị C/2/7 Cav nằm tại 944044, không hề hấn gì. 2/5 Cav, C/2/17 Pháo Binh, B/1/21 Pháo Binh và B/2/7 Cav tại Columbus. 1/7 Cav đặt trong tư thế sẵn sàng. B, D/1/5 Cav tại YA 945073 di chuyển đến vị trí nam của Albany để yểm trợ 2/7 Cav. C/1/5 Cav,và A, C/1/21 Pháo Binh tại Falcon.

- 17:35G: 1st Cav Lt Brown – Tường trình phân tách cho sau cuộc oanh tạc Arclit. Thời điểm trên mục tiêu – 1330G. Cao độ 2000 ft . Phân tách sau oanh tạc. Mục tiêu 1 – trúng 100%, hố to và cây gẫy đổ, không thấy xác. Mục tiêu 2. Trúng 100%. Mục tiêu 3 – trúng 75% do địa hình không phẳn, phi công nhận thấy phi cơ bị súng tự động bắn tại YA 9101, YA 8995, trực thăng không trúng đạn.

- 18:55G: 1st Cav (Lt Temple) A & B 1/5 Cav bị súng tự động và bích kích pháo bắn. Không tiếp nối được với 2/7 Cav lúc 171850G.

- 22:3GH: 1st Cav (Lt Temple) Tình hình lúc 2200G: Lúc 1850 A & B thuộc 1/5 bị súng nhỏ và bích kích pháo bắn và các đơn vị không nối tay lại được. Lúc 2050G 2/7 tách biệt 2000 thước khỏi 2 đơn vị thuộc 1/5, cả 1/5 và 2/7 xé nhỏ ra từng đơn vị nhỏ tại tuyến phòng. 2/7 có 2 được xác định chết. Không có đụng độ với đơn vị thuộc Trung Đoàn 66 và Trung Đoàn 101 Bặc Quâ trong vùng Chu Pong sừ khoàng 1703G. 2/7 và 1/5 di chuyển ra khỏi LZ X Ray sáng nay và 2/7 bắt đầu bị súng tự động và bích kích pháo baắn từ ba phía tại Albany lúc 1335G. Hỏa lực pháo binh tổng quát phá vỡ vị trí chính của tấn công VC. Giao tranh trong vùng 2/7 toàn hỏa lực bắn sẽ suốt đến khi tới lúc tường trình tình báo. 2 đơn vị thuộc 1/5 tìm cách tiếp nối với 2/7, bị hỏa lực bích kích pháo và súng nhỏ bắn khoảng lúc 1845G. Lúc 2200G mọi sự đều yên tịnh. Hỏi: có thêm thông tin về tổn thất bạn không? Trả lời: Hai trong báo cáo này là cộng thêm vào báo cáo tổng kết. Sau đó chúng tôi chưa có danh sách chính thức cho ngày hôm nay. FFV có cái gì chúng tôi có tại hậu cứ BCH.

- 23:15G: II Corps (Capt Martin) Lực Lượng Đặc Biệt báo cáo lúc 1845G nhận được báo cáo tờ trại Pleime là trại bị 4 trái bích kích pháo bắn vào. Không có tổn thất.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 06 tháng 05 năm 2012
(G3 D/J, IFFV, National Archives, College Park, Maryland)

Tài liệu tham khảo

- Chính

- Sách báo

* Pleiku, the Dawn of Helicopter Warfare in Vietnam, J.D. Coleman, St. Martin's Press, New York, 1988.

* We Were Soldiers Once… and Young, General Harold G. Moore and Joseph L. Galloway, Random House, New York, 1992.

* "First Strike at River Drang", Military History, Oct 1984, pp 44-52, Per. Interview with H.W.O Kinnard, 1st Cavalry Division Commanding General, Cochran, Alexander S.

* The Siege of Pleime, Project CHECO Report, 24 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

* Silver Bayonet, Project CHECO Report, 26 February 1966, HQ PACAF, Tactical Evaluation Center.

- Việt Cộng

generalhieu