Yểm Trợ Snoul

Công Văn số 639/SD5BB/CL/ADHT

Việt Nam Cộng Ḥa
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Quân Đoàn III
Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Bộ Tham Mưu

Tổng Tham Mưu Trưởng
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

- Chiếu theo Dụ số 10-b ngày 15/8/50, ấn định Ngành Dương Liễu.
- Chiếu theo Điều Lệ số 74-b ngày 15/8/50, ấn định thủ tục tưởng thưởng Ngành Dương Liễu.
- Chiếu theo Điều Lệ số 614/a/II/SL ngày 1/7/70, ấn định hệ thống tổ chức bảo vệ quốc gia, và Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
- Chiếu theo Chỉ Thị số 655-402 ngày 23/2/71, ấn định cơ quan tưởng thưởng huy chương cho quân nhân, sống hay tử trận, thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Tuyên Dương Cấp Sư Đoàn
-----------------------

01. MIHALIK, DOUGLASCPT3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
02. REAMY, KEITH T. WO1
"
03. FORD, JIMMIE S. MAJ
"
04. MARTIN, JAMES F.CPT
"
05. SHIELDS, ROGER D.CPT
"
06. LONG, MICHAEL E.WO1
"
07. SIMMONS, WILLIAM T.CPT
"
08. SACCO, JAMES A.WO1
"
09. RENSCHEN, PAUL S.CPT
"
10. PETERSON, PAULCPT
"
11. JONES, ROBERT C.WO1
"
12. LEE, EDWARD F.WO1
"
13. PEARSON, BILLY H.CPT
"
14. HUMPHREY, BENJAMINCPT
"
15. MILES, PAUL F.WO1
"
16. JOHNSON, GEORGE R.1LT
"
17. DODD, BRUCE P.WO1
"
18. MC CANN, WESELY F.WO1
"
19. TOBIN, GARY M.CPT
"
20. BARTLETT, STEVEN R.CW2
"

Là những phi công can trường của Phi Đoàn 3 thuộc Không Đoàn 17 Kỵ Binh, với kinh nghiệm chiến đấu thượng thặng, đă anh dũng yểm trợ các đơn vị QLVNCH tại Chiến Trường Snoul (Cam Bốt). Họ đă yểm trợ một cách hữu hiệu Trung Đoàn 8, trong khi đơn vị này tấn công các đơn vị địch. Mặc dù bị súng pḥng không địch bắn xối xả, các quân nhân này đă tấn công các mục tiêu địch, khiến địch quân bị tổn thương nặng nề. Do đó họ đă đóng góp nỗ lực lớn lao đưa đến kết quả chiến thắng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Tuyên Dương Cấp Sư Đoàn
-----------------------
21. GUNN, LEWIS B.CPT3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
22. POAGE, ROBERT B.CPT
"
23. SEIDEL, ALFRED W.CPT
"
24. BARR, CHARLES M.WO1
"
25. DULUCIEN, ALBERT G.WO1
"
26. STEIN, HENRY M. WO1
"

Là những phi công Mỹ của Phi Đoàn 3 thuộc Không Đoàn 17 Kỵ Binh, với kinh nghiệm chiến đấu thượng thặng, đă chiến đấu anh dũng trong thời gian từ 25 tháng 5 năm 71 đến 1 tháng 6 năm 71, trong khi yểm trợ các đơn vị QLVNCH đang bị các lực lượng cộng quân bao vây tại Tỉnh Snoul (Cam Bốt). Tuy bị súng pḥng không địch bắn xối xả, họ đă thực hiện những đợt tấn kích không tập hữu hiệu vào các mục tiêu địch và do đó họ đă chận đứng cuộc xung phong đại qui mô của địch quân. Ngoài ra, họ đă thường xuyên duy tŕ liên lạc với các chỉ huy trưởng QLVNCH dưới mặt đất. Và nhờ vào các tin tức do các quân nhân nêu trên cung cấp, liên quan tới sự điều quân của địch, các chỉ huy trưởng QLVNCH đă có thể điều khiển trận địa một cách hữu hiệu. Do đó, họ đă đóng góp nỗ lực lớn lao đưa đến kết quả chiến thắng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Tuyên Dương Cấp Sư Đoàn
-----------------------
27. SWINFORD, MARVIN V.CPT3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
28. NICOL, JOHN CW3
"
29. CHODARA, LOUISCW2
"
30. EVANS, SCOTT A.WO1
"
31. HANSEN, MARK S.WO1
"
32. RICHARDSON, THOMASWO1
"
33. WILTROUT, TIMOTHYWO1
"
34. BELL, RICHARD A. IIICPT
"
35. LAUFENBURGER, FRANKCPT
"

Là những phi công Mỹ của Phi Đoàn 3 thuộc Không Đoàn 17 Kỵ Binh, với kinh nghiệm chiến đấu thượng thặng, đă biểu dương những dịch vụ đáng khen trong việc yểm trợ các cuộc hành quân Toàn Thắng trong lănh thổ Cam Bốt. Tuy bị hoả lực địch uy hiếp, các quân nhân này đă duy tŕ liên lạc thường xuyên với các đơn vị của Sư Đoàn 5 Bộ Binh, và đă bay rất thấp trên các vị trí địch quân, ngơ hầu cung cấp cho các chỉ huy trưởng của đơn vị bạn các động tác của địch quân. Ngoài ra họ đă bị tổn hại về nhân mạng và khí giới vào tay địch quân. Do đó họ đă đóng góp lớn lao đưa đến thành quả chiến thắng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Tuyên Dương Cấp Trung Đoàn
-----------------------
01. WRIGHT, JAMES H.CPT3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
02. REIDY, ROBERT1LT
"
03. WILKINS, PAUL C.CPT
"
04. MILLER, JATIES D.WO1
"
05. STEELHAMMER, WILLIAMWO1
"
06. JOHNSON, JAMESCPT
"
07. WATKINS, ROGER R.WO1
"

Là những phi công xạ thủ đầy nhiệt huyết, đă chiến đấu anh dũng từ 25 tháng 5 năm 71 đến 1 tháng 6 năm 71, trong khi yểm trợ các đơn vị QLVNCH cấp trung đoàn tại Tỉnh Snoul (Cam Bốt), đang bị địch quân bao vây. Tuy bị nguy hiểm đến tính mạng, các phi công kể trên đă yểm trợ các đơn vị bạn một cách hữu hiệu với các phi vụ không tập và đă chận đứng các cuộc xung phong lớn của địch quân. Ngoài ra họ c̣n cung cấp tin tức tỉ mỉ liên quan đến các t́nh h́nh dưới mặt đất cho các chỉ huy trưởng QLVNCH, nhờ đó mà các chỉ huy trưởng này có được những dữ kiện để điều khiển toàn diện chiến trường một các dễ dàng hơn. Các quân nhân này đă đóng góp lớn lao đưa đến thành quả chiến thắng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Tuyên Dương Cấp Trung Đoàn
-----------------------
08. IVIE, CLARENCE S.CPT3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
09. GIBSON, PATRICK H.WO1
"
10. PLANTER, MICHAEL T.WO1
"
11. TURNER, ROBERT M.WO1
"
12. MUSTIN, DANNY G.WO1
"
13. SELDA, GERALD E.WO1
"
14. TANNYHILL, JAMES W. WO1
"
15. McWATERS, JOHN D.WO1
"
16. BERGMAN, MICHAEL F. 1LT
"
17. NAPLES, BARRY J.SP4
"
18. SUTHERLAND, DANIEL J.SP4
"
19. DUSSEAU, THEODORE H.SP5
"
20. CARLSON, LARRY G.SP4
"
21. GARRISON, JOHN S.SP4
"
22. BEASON, MICHAEL B.SP4
"
23. BRIEDEN, NED A.SP4
"
24. JOHNSON, RICHARD A.SP4
"

Là những phi công và phi hành đoàn phụ trách tải thương thượng thặng, có tinh thần trách nhiệm cao độ, đă biểu dương dịch vụ đáng khen trên lănh thổ Cam Bốt, từ 25 tháng 5 năm 71 đến 1 tháng 6 năm 71. Trong khi các đơn vị cấp trung đoàn QLVNCH bị lực lượng lớn lao của địch vây hăm. Các phi công kể trên đă đáp xuống vùng giao tranh để di tản các thương binh bạn, bất kể hỏa lực mạnh mẽ của địch. Nhờ vào sự đóng góp của các quân nhân này mà Sư Đoàn 5 Bộ Binh đạt được thành quả chiến thắng.

Tuyên Dương Cấp Trung Đoàn
-----------------------
25. ROSE, EDGAR SSG3rd SQUADRON, 17TH AIR CAVALRY
26. BRYANT, ISAACSSG
"
27. BROWN, WILLIAM H.SGT
"
28. BEASLEY, CRAIG O.SP5
"
29. GROVER, ROBERT H.SP5
"
30. JENNINGS, HARLAN W.SP5
"
31. SAGER, WILLIAM C.SP5
"
32. AMERSON, ROY J.SP5
"
33. JAQUINS, CHARLESSP4
"
34. MONTAGUE, CHARLESSP4
"
35. COLEGROVE, ROBERT1LT
"
36. PATTERSON, DENNIS L.1LT
"

Là những phi công và phi hành đoàn, phụ trách quan sát với kiến thức chuyên môn lớn lao đă chiến đấu anh dũng trong hành quân Toàn Thắng, trong nội địa lănh thổ Cam Bốt, bằng cách phối hợp với các đơn vị bộ binh QLVNCH. Tuy bị hỏa lực địch bắn xối xả, các quân nhân kể trên đă b́nh tĩnh quan sát toàn diện vùng giao tranh, và đă thực hiện những phi vụ không tập bắn phá các mục tiêu địch gây cho địch nhiều tổn hại về nhân mạng và vũ khí. Họ đă đóng góp nỗ lực lớn lao đưa tới thành quả chiến thắng cho Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

KBC 4287, ngày 11 tháng 7 năm 1971
Tổng Tham Mưu Trưởng
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Đại Tướng CAO-VĂN-VIÊN

Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Thiếu Tướng NGUYỄN-VĂN-HIẾU

generalhieu