Dịch Tham Nhũng

Tôi xin trích đăng bốn tài liệu đề cập tới nạn tham nhũng dưới chế độ Đệ Nhị Cộng Ḥa. Các tài liệu này xuất hiện từ 1972 tới 1976, nên mang tính chất thời sự và phản ảnh một cách trung thực thực trạng của dịch tham nhũng vào thời kỳ đó. Bốn tài liệu này, gộp chung lại, cho thấy cách đầy đủ và chi tiết:

- đường lối tham nhũng của nhóm Kỳ và của nhóm Thiệu;
- phương thức tham nhũng trong Quân Đội, Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lượng Đặc Biệt, Quân Tiếp Tụ, Hải Quan, Nhà Đoan, Cảnh Sát , Mật Vụ, Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc Pḥng, v.v...;
- cách làm ăn của các Tướng Vùng, các Tỉnh Trưởng, và kể cả các phu nhân của họ.

1. Chính Trị Bạch Phiến Tại Đông Nam Á
2. Thiệu và Đồng Bọn
3. Các Đô Đốc và Các Tỉnh Trưởng
4. Đặng Văn Quang, Cánh Tay Mặt Của Thiệu

Dịch tham nhũng lan tràn cách sâu đậm như vậy, không lạ ǵ mà Tướng Hiếu cảm thấy khi chiến đấu với Cộng Quân ngoài mặt trận c̣n dễ dàng và thoải mái - với nét mặt tươi trẻ - hơn là khi đương đầu với tập đoàn tham nhũng ở hậu phương - với nét mặt đăm chiêu già nua.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 26/12/2000

generalhieu