Cố Trung Tướng Trần Thanh Phong

Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Sĩ Quan Huế


Ông Bà Đại Tá Trần Thanh Phong

Chân Dung

Thẻ Quân Nhân

Đại Tá Bùi Đình Đạm và Chuẩn Tướng Trần Thanh Phong

Song Thân

Phu Nhân

nhũ danh Ngô Thị Cúc

Nhắn tin: Sau khi lo cho hai con gái nhỏ vượt biên tháng 7 năm 1978 và đã tới bến bờ Tự Do, phu nhân cố Trung Tướng Phong vượt biên bằng tàu năm 1979 ngày tháng không biết, nhưng không được tin tức gì nữa. Nếu có ai biết gì về Bà Phong (hay là Cúc), xin báo cho gia đình qua email tony.tran@gilbarco.com

Trần Thanh Tùng
Ngày 1 tháng 9 năm 2007

Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu