Hành Quân Toàn Thắng 46

1. Bối Cảnh. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1970, Sư Đoàn 5 tham dự vào cuộc xua quân của QLVNCH qua lănh thổ Cam Bốt, với Hành Quân Toàn Thắng 46 vào vùng Lưỡi Câu ở phía Bắc Lộc Ninh.

Hậu cứ của Cộng Quân trong vùng này gồm có bản doanh Bộ Tư Lệnh SĐ5BV, trung tâm huấn luyện và bệnh xá của Nhóm Dịch Vụ Hậu Cứ 70 và 80. Hai Trung Đoàn 174 và 275 thuộc SĐ5BV hoạt động trong vùng này.

2. Mục Tiêu. Tấn công và triệt phá Nhóm Dịch Vụ Hậu Cần 70 và 80, trung tâm huấn luyện và bệnh xá. Đồng thời truy lùng và triệt phá các kho tàng lương thực, đạn dược, vũ khí và dược phẩm trong vùng hành quân.

3. Thiết Kế. Trước tiên hai Tư Lệnh Sư Đoàn 5 và Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Mỹ, Tướng Hiếu và Tướng Casey, cùng hai ban tham mưu Việt-Mỹ điều nghiên sơ khởi phối trí hành quân. Sau đó Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 9, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ Mỹ điều nghiên chi tiết phối hợp hành quân. Hai Trung Đoàn Việt Mỹ được quyền xử dụng căn cứ Yểm Trợ Hỏa Lực GONDER để phối hợp yểm trợ không lực và phi pháo.

4. Thực Hiện. Hành Quân Toàn Thắng 46 gồm năm giai đoạn. Giai đoạn I là giai đoạn tấn công. Giai đoạn II, III và IV là giai đoạn lùng và diệt địch. Giai đoạn V là giai đoạn triệt thoái.

Giai đoạn I: Cuộc tấn công khởi sự ngày 6/5/1970 khi hai Tiểu Đoàn của Trung Đoàn 9 được trực thăng vận đổ bộ xuống hai địa điểm khác nhau ở phía Bắc biên giới. Ngày 11/5, Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ Mỹ với sự tăng cường của Đại Đội Viễn Thám và một Trung Đội của Trung Đoàn 9, tiến quân lên phía Bắc. Trong giai đoạn này, có 13 cuộc đụng độ với địch quân và khám phá ba kho tàng đáng kể.

Giai đoạn II: Các đơn vị trên tiếp qua giai đoạn II khởi sự ngày 13/5. Trong các cuộc hành quân viễn thám và hai cuộc hành quân không hành có 17 cuộc đụng độ với địch quân và khám phá hai kho tàng đáng kể.

Giai đoạn III: Để bắt đầu giai đoạn III, ngày 27/5 Tiểu Đoàn 2 rút về phía Nam ra khỏi Cam Bốt và Tiểu Đoàn 1 và 3 tiến vào vùng hành quân hiệp lực với Tiểu Đoàn 4 và Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ Mỹ. Trong giai đoạn này các cuộc hành quân viễn thám song hành với hai cuộc hành quân không hành có 17 cuộc đụng độ với địch quân và khám phá hai kho tàng đáng kể. Ngày 7/6, Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ Mỹ dời khỏi vùng hành quân rút trở về Việt Nam.

Giai đoạn IV: Trong giai đoạn này có hai cuộc hành quân không hành. Có cả thảy 12 cuộc đụng độ với địch quân và khám phá một kho tàng đáng kể. Ngày 12/6, Tiểu Đoàn 2 thay thế cho Tiểu Đoàn 4 trong vùng hành quân.

Giai đoạn V: Cuộc triệt thoái khởi sự ngày 20/6. Trong khi triệt thoái, có 6 cuộc đụng độ với địch quân và khám phá một kho tàng đáng kể.

Phụ Đính 1: Lực Lượng Tham Dự Hành Quân Toàn Thắng 46

Đơn VịNhân Số
Trung Đoàn 9, Bản Doanh86
Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 9450
Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9450
Tiểu Đoàn 4, Trung Đoàn 9450
Đại Đội 5 Viễn Thám80
Đại Đội 9 Viễn Thám80
Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ Mỹ365

Các Chiến Xa của Trung Đoàn 11 Thiết Kỵ

Chiến Xa M41A314
Thiết Vận Xa M11336
Thiết Vận Xa Bộ Chỉ Huy M577A14
Thiết Vận Xa Vận Tải M5404
Chiến Xa Phun Lửa M1321
Thiết Vận Xa Chở Súng Cối 81 ly M125A1 4
AVLB M113 1
VTR M578 2

Phụ Đính 2: Thống Kê

Yểm Trợ Tiếp Vận.

a. Loại I 15.5 Tấn
Lương thực tươi5.100 lbs
Gạo5.300 lbs
C-ration13.000 phần ăn
Nước1.510 gals
b. Loại II 4020 lbs
Chiến y 445 bộ
Giầy bốt 410 đôi
Vớ 220 đôi
Lều 13 chiếc
c. Loại III 245.000 lit
Xăng 124.000 lit
Dầu cặn 120.000 lit
Dầu 1.000 lit
d. Loại IV 18 Tấn
Dụng cụ đặc biệt và linh tinh
e. Loại V 857.2 Tấn
Đạn pháo 808 Tấn
Đạn súng nhỏ 86.4 Tấn
Đạn đặc biệt .8 Tấn

Tổng Cộng Số Nhân Sự Trực Thăng Vận: 510

Tổng Cộng Số Phi Xuất Trực Thăng Chinook (CH-47): 26

Tổng Số Đoàn Hộ Tống: 8

Chiến Lợi Phẩm và Quân Cụ Di Tản: 1.8 Tấn

Tổng Số Địch Quân Bị Loại: 79 (v́ Cộng Quân tránh né đụng độ)


Nguyễn Văn Tín
(Viết theo tài liệu của Ban Cố Vấn Mỹ Sư Đoàn 5 DCAT70)

generalhieu