CHỈ THỊ HÀNH QUÂN
Gởi:
-Đại Tá Chiến Đoàn Trưởng CĐ 8
-Thiếu Tá Thiết Đoàn Trưởng THĐI/KB
Việt Nam Cộng Ḥa
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Quân Đoàn III
Bộ Chỉ Huy Hành Quân/SĐ5BB
Pḥng 3
Số: 3685/BCH/HQ/SĐ5/P3/MTrích Yếu: Hướng dẫn Hành Quân giai đoạn III của HQ/TT02/71/B5/KB.
Tham chiếu: CTHQ SỐ 473/BCH/TP/QĐ3/P3/M ngày 27/4/71 của QĐ3 (KPB)

I. Nhận định t́nh h́nh.

a/ Địch:

(1)-Qua các giai đoạn của cuộc Hành quân ngoại biên vừa qua, mặc dù đă bị thiệt hại nặng, Địch vẫn có khả năng tạo những trận phục kích, chống cản hoặc pháo kích mạnh để cầm chân các đơn vị ta, cũng như để bảo vệ các kho tàng cơ sở thu mua tiếp tế của chúng.

(2) -Địch xử dụng các vị trí chiến đấu và pḥng không đă được thiết lập rải rác trong vùng để bố trí các đơn vị từ cấp Đại Đội trở lên nhằm chống cản, pháo kích gây tiêu hao cho các đơn vị bạn.

(3) -Tin tức ghi nhận mới nhất từ ngày 23/4/71, các bộ phận chủ lực chính của địch đă di chuyển phần lớn ra xa tầm hoạt động của ta trong vùng hành quân; nhưng với chiến thuật vận động chiến, sau 48 giờ địch vẫn có thể tập trung quân cấp Trung Đoàn tăng cường Tiểu Đoàn Pháo để tấn công các đơn vị hành quân của ta khi có cơ hội thuận tiện cho chúng.

b/ Bạn:

(1)-Các Chiến Đoàn SĐ18 và SĐ25BB tiếp tục hoạt động tại khu vực trách nhiệm ấn định (không thay đổi).

Trong thời gian sắp tới, SĐ18 và SĐ25 phối hợp tổ chức hành quân ngắn hạn ưu tiên tại khu vực Bắc QL7 về phía Đông Nam đồn điền CHÚP, dự trù 10 ngày kể từ ngày N thông báo sau.

(2)-Chiến Đoàn 8 không thay đổi lực lượng: 5 Tiểu Đoàn BB; 1 TĐ/BĐQ/BP tại Lộc Ninh; 1 ĐĐ/ĐPQ/ (TK/B́nh Long); Thiết Đoàn 1 KB.

II. Nhiệm Vụ. Tiếp tục nhiệm vụ ấn định, lợi dụng thời gian c̣n lại của mùa nắng, chỉnh đốn duy tŕ thế công trong giai đoạn III của hành quân TT02/21/85/NB: lùng và gây tổn thất cho địch và đồng thời ngăn chận sư xâm nhập của địch vào nội địa.

III. Hướng dẫn thiết kế.

a/ Tại khu vực Snoul, Chiến Đoàn 8 sẽ gia tăng hành quân cường thám lùng diệt địch, các đơn vị của SĐ5 sẽ khám phá kho tàng địch quanh vùng Snoul, và kiểm soát chặt chẽ QL13 từ Lộc Ninh tới Snoul.

b/ Thiết kế tăng phái một lực lượng cho căn cứ #4(XU.65268) để thay thế TĐ52 BĐQ. Đơn vị này sẽ rút về hướng Nam để về căn cứ Alpha nghỉ dưỡng quân.

c/ Để gây thiệt hại cho địch và triệt hủy các căn cứ địch trong vùng hành quân, sưu tầm và thiết kế dùng không yểm chiến thuật và chiến lược rồi phát động hành quân lùng địch.

d/ Yểm trợ chiến lược.

(1) Pháo binh: Pháo binh cơ hữu trực tiếp yểm trợ và tăng cường hỏa lực trong tầm bắn theo yêu cầu. Xử dụng hỏa lực khối (tập trung) để triệt phá các mục tiêu quan trọng.

(2) Không quân: Yểm trợ theo nhu cầu kế hoạch hành quân của Chiến Đoàn.

(3) Các Đại Đội Không Kỵ Hoa Kỳ: ĐĐ B/3/17/KK yểm trợ trực thăng trong khu vực hành quân của Chiến Đoàn 8; ĐĐ A/3/87/KK được tăng cường hoạt động cho Chiến Đoàn 8 kể từ ngày 01/5/71. Quan sát không thám từ đường tung 50 về phía Tây trong khu vực liên hệ chiến thuật/SĐ.

c/ Huấn thị phối hợp:

(1) Thường xuyên nhắc nhở đơn vị trực thuộc pḥng thủ chu đáo các căn cứ và vị trí đóng quân. Đào hầm hố ẩn núp và chiến đấu đề pḥng địch đột kích hoặc pháo kích.

(2) Áp dụng nhị thức Bộ Binh-Thiết Giáp trong kế hoạch điều quân tấn công mục tiêu địch trên địa thế thuận lợi.

(3) Báo cáo cấp thời về BCH/HQ/SĐ (TTHQ) mọi sự chạm địch và biến cố quan trọng, kết quả chính xác cũng phải được báo cáo bổ túc mau chóng cho các tin tức sơ khởi.

IV. Về phương diện hành chánh và Tiếp Vận cũng như chỉ huy và truyền tin áp dụng theo thủ tục hiện hành.

V. Kế hoạch hành quân chi tiết của Chiến Đoàn gửi về BCH/HQ/SĐ trong thời gian sớm nhất - Ngày N sẽ được ấn định sau.
KBC. 4207, ngày 04 tháng 05 năm 1971
Thiếu Tướng NGUYỄN VĂN HIẾU
Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh

generalhieu