Trung Tướng Vĩnh Lộc

Sinh Năm 1926 tại Huế.
29/04/1975Trung Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.
1969 - ? Trung Tướng Trưởng Phái Bộ Quân Sự VNCH.
03/1968 - 1969 Trung Tướng CHT Trường Cao Đẳng Quốc Pḥng.
10/1966Thăng Trung Tướng.
06/1965Thăng Thiếu Tướng.
08/1964Thăng Chuẩn Tướng.
06/1965 - 03/1968 Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn II.
1964/1965 Đại Tá/Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 9.
01/11/1963Thăng Đại Tá.
11/1963 - 02/1964Đại Tá Tham Mưu Phó Hành Quân TTM.
1960/1963Trung Tá Chỉ Huy Trưởng TTHL Vạn Kiếp.
1956/1960Thiếu Tá Giảng Viên Đại Học Quân Sự.
1955/1956Thiếu Tá Thụ Huấn Khóa Chỉ Huy & Tham Mưu Cao Cấp Hoa Kỳ.
1954/1955Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng TRĐ1 Thiết Giáp.
1952/1954 Đại Úy Chỉ Huy Trưởng Liên Đội Thiết Giáp
Lực Lượng Nhị Thức thuộc Sư Đoàn Lộ Quân Số 2.
1950-1952Trung Uư Sĩ Quan Cận Vệ Quốc Trưởng Bảo Đại.
1949/1950 Tốt Nghiệp Sĩ Quan Tại Phú Bài (Huế)
Tốt Nghiệp Trường Thiết Giáp Saint Saumur (Pháp Quốc)

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu