Trung Tướng Trần Văn Trung

Sinh Năm 1925.
06/1965 - 30/04/1975 Trung Tướng Tổng Cục Trưởng TC CTCT.
1972Thăng Trung Tướng.
1968 Thăng Thiếu Tướng.
1964 Thăng Chuẩn Tướng.
1964 - 1965Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng Bộ Binh Thủ Đức.
1964 - Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Vơ Bị Đà Lạt.
1963 - 1964Đại Tá TP1TTM Kiêm Giám Đốc Nha Nhân Viên BQP.
1958 - 1963Đại Tá Đặc Trách Thanh Tra Thanh Niên Miền Trung.
1955 - 1958Thiếu Tá, Trung Tá Giám Đốc Nha Tâm Lư Chiến BQP
Kiêm Trưởng Pḥng 5 Tổng Tham Mưu.
1953 - 1955Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng TĐ27 Việt Nam.
1948 - 1952Thiếu Úy, Trung Úy Tiểu Đoàn 1 Việt Nam.
1947 - 1948Tốt Nghiệp Thiếu Úy (Khóa Bảo Đại) Đập Đá (Huế).

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu