Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt

Tên Họ: Trần Văn Nhựt

Ngày và Nơi Sanh: 17/12/1935, Sàig̣n

Học Vấn:

- Brevet Pháp, 1953

- Tốt Nghiệp Khóa 10 Trường Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt, 1953

- Tốt Nghiệp lớp Không Yểm tại Okinawa, 1956

- Tốt Nghiệp khóa Căn Bản Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến tại Hoa Kỳ, 1959

- Tốt Nghiệp khóa Chỉ Huy Tham Mưu Thủy Quân Lục Chiến tại Hoa Kỳ, 1962

Chức vụ:

- Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 TQLC, 1955-1963

- Tư Lịnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn TQLC, 1963-1964

- Phụ Tá Tùy Viên Quân Lực tại Manille/Phi Luật Tân, 1964-1966

- Phụ Tá Đổng Lư Văn Pḥng Bộ Quốc Pḥng, 1966-1967

- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 18 BB, 1967-1968

- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43/SĐ18BB, 1968-1969

- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 48/SĐ18BB, 1969-1970

- Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng B́nh Long, 1970-1972

- Tư Lịnh Sư Đoàn 2 BB, 8/1972-30/4/75

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu