Thiếu Tướng Trần Văn Minh

Tên họ: Trần Văn Minh

Ngày và nơi sinh: 19/08/1923 tại Sài Gòn, Nam Việt Nam

Gia cảnh: gia đình với ba con.

Học vấn: theo đuổi ngành luật

Chức vụ hiện tại: Đại sứ Việt Nam tại Tunis, Tunisia

Các chức vụ quá khứ:

- Tổng Tham Mưu Trưởng, QLVNCH, 1953-1955

- Tư Lệnh Quân Khu, 1955-1957

- Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị, 1957-1959

- Tổng Thanh Tra, 1959-1960

- Tổng Tham Mưu Trưởng và Tổng Tư Lệnh, QLVNCH, 1964-1965

- Bộ Trưởng Quốc Phòng, 1965

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1966

Adam Sadowski gởi tới

- Huy Chương của Tướng Minh

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu