Trung Tướng Trần Văn Đôn

Tên Họ: Trần Văn Đôn

Ngày và Nơi Sanh: 19/08/1917, Cauderan, Bordeaux, Pháp

Học Vấn:

- Hautes Etudes Commerciales, HEC (Thương Mại Cao Cấp), Balê, 1939

- Ecole de Guerre (Trường Chiến Tranh), Balê, 1951

- Khóa Hỏa Tiễn Tân Thời, Fort Bliss, USA, 1959

Chức vụ hiện tại:

- Dân Biểu, Quảng Ngăi, 1971-1975

- Chủ Tịch, Ủy Ban Quốc Pḥng, Hạ Nghị Viện, 1972-1973

Chức vụ quá khứ:

- Đại Tá, Giám Đốc, An Ninh Quân Đội, 1951-1953

- Chuẩn Tướng, Tổng Tham Mưu, 1953-1957

- Thiếu Tướng, Tư Lệnh Quân Đoàn I và Vùng I Chiến Thuật, 1957-1962

- Thiếu Tướng, Tư Lệnh Quân Lực VNCH, 1962-1963

- Thiếu Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng, 1963

- Thiếu Tướng, Tổng Tư Lệnh, 1963

- Thiếu Tướng, Bộ Trưởng Quốc Pḥng, 1963-1964

- Thiếu Tướng, Phó Chủ Tịch, Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, 1963-64

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1975

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu