Phó Đề Đốc Trần Văn Chơn

Tên Họ: Trần Văn Chơn

Ngày và Nơi Sanh: 24/09/1929, Vũng Tàu

Học Vấn:

- Brevet d'Études Techniques du 2è degrée (Chứng Chỉ Kỹ Thuật cấp 2), 1941

- Brevet de Radiotélégraphiste de Bord de 2è Classe (Chứng Chỉ Viễn Liên Hải Quân, cấp 2), 1942

- Tốt Nghiệp, Trường Hải Quân Việt Nam, 1952

- Chỉ Huy Hải Quân Hoa Kỳ, 1960

Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng Hành Quân Hải Quân, từ 01/11/1966

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ Huy Phó, Biệt Đoàn Hải Giang 23 Xung Kích, 1953

- Tư Lệnh Phó Hải Quân, 1956

- Tư Lệnh Hải Quân kiêm nhiệm Giám Đốc Bến Cảng Hải Quân, 1957

- Chỉ Huy Trưởng, Lực Lượng An Ninh Giang Thuyền, 1961

- Tư Lệnh Phó, Lực Lượng Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, 1962-1966

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1970

Adam Sadowski chuyển tới

Ghi chú: Đây là điện thư của một độc giả liên quan đến năm sinh của PĐĐ Chơn: "Tôi tình cờ xem danh sách các tướng lãnh VNCH trên Trang nhà của generahieu, tôi xin góp một chút ý kiến như sau: Tiểu sử của Đề đốc Trần văn Chơn có ghi Ông sinh năm 1929. Tuy tôi không rõ Đề đốc sinh năm nào nhưng theo tôi được biết Đề đốc Chơn là con thứ tư trong gia đình. Chị thứ hai của Đề đốc sinh năm 1916 và em thứ chín của Ông sinh năm 1924 " (?) hay 1925 (?). Như vậy, theo tôi, có thể năm sinh của Đề đốc là 1918 hoặc 1919 chứ không phải 1929." Ngô thụy Hoàng Mai. 29/11/2008.

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu