Tư Lệnh SĐ5BB và SĐ22BB

Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Đại Tá Ṿng A Sáng 01/03/1955
Đại Tá Phạm Văn Đổng 25/10/1956
Trung Tá Nguyễn Quang Thông 18/03/1958
Đại Tá Tôn Thất Xứng 16/09/1958
Trung Tá Đặng Văn Sơn 19/11/1958
Đại Tá Nguyễn Văn Chuân 03/08/1959
Chuẩn Tướng Trần Ngọc Tám 20/05/1961
Đại Tá Nguyễn Đức Thắng 16/10/1961
Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu 20/12/1962
Chuẩn Tướng Đặng Thanh Liêm 02/12/1964
Chuẩn Tướng Cao Hảo Hớn 05/06/1964
Chuẩn Tướng Trần Thanh Phong 21/10/1964
Thiếu Tướng Phạm Quốc Thuần 19/06/1965
Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu 15/08/1969
Đại Tá Lê Văn Hưng 14/06/1971
Chuẩn Tướng Trần Quốc Lịch 04/09/1972
Đại Tá Lê Nguyên Vỹ 07/11/1973

Sư Đoàn 22 Bộ Binh
Trung Tá Trần Thanh Chiêu 01/04/1959
Trung Tá Nguyễn Bảo Trị 03/09/1959
Đại Tá Nguyễn Thanh Sằng 05/11/1963
Chuẩn Tướng Linh Quang Viên 05/02/1964
Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu 07/09/1964
Chuẩn Tướng Nguyễn Xuân Thịnh 24/10/1964
Chuẩn Tướng Nguyễn Thanh Sằng 01/03/1965
Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu 23/06/1966
Chuẩn Tướng Lê Ngọc Triển 11/08/1969
Đại Tá Lê Đức Đạt 01/03/1972
Chuẩn Tướng Phan Đ́nh Niệm 23/04/1972

generalhieu