Trung Tướng Tôn Thất Đính

Tên Họ: Tôn Thất Đính

Bgày và Nơi Sanh: 20/11/1926, Huế

Học Vấn: Tú Tài Pháp

Chức vụ hiện tại: Chủ Tịch, Ủy Ban Quốc Pḥng Thượng Nghị Viện, 1972-1973.

Chức vụ quá khứ:

- Tiểu Đoàn Trưởng 1951-1953

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 32 Chiến Thuật 1953-1955

- Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh 1956

- Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh 1957

- Tư Lệnh Quân Đoàn I kiêm Tư Lệnh Quân Khu 1959-1961

- Tư Lệnh Quân Đoàn III 1962

- Phó Chủ Tịch, Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, 1963

- Tổng Cục Trưởng Quân Huấn kiêm nhiệm Tổng Thanh Tra Quân Lực, 1965

- Tư Lệnh, Vùng I Chiến Thuật, 1966

- Chủ Tịch, Ủy Ban Quốc Pḥng Thượng Nghị Viện, 1967-1968

- Trưởng Khối Xă Hội Dân Chủ, 1970-1972

- Chủ Tịch, Ủy Ban Quốc Pḥng Thượng Nghị Viện, 1970-1972

- Chủ Nhiệm và Chủ Bút, nhật báo Công Luận

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu