Cập Nhật và Phân Tích Thêm "CL-CT"-Phần 17Thứ nhất, ít nhất CSVN vẫn c̣n chút ít liêm sĩ để hiểu" tài liệu lịch sử , Hoàng Sa và Trường Sa, Biển Đông thuộc về lănh hải của nước Việt Nam" , là một kim chỉ nam cho dân tộc VN đấu tranh để giải trừ nạn Đại Hán. Phải chăng đó là lư do CSVN đang phổ biến tài liệu lịch sử do các nhà lich sử bỏ công sức và các nhà làm 'phim' phải bỏ tám hay chín năm để hoàn thành 5 bộ lịch sử bằng tiếng Việt và 5 bộ lịch sử bằng tiếng Anh?

“Trung Quốc Xâm Lược” Xuất Hiện Trên Đài Truyền Hình HTV Tại Việt Nam: “Biển Đảo Việt Nam – Nguồn Cội Tự Bao Đời”

http://www.vietthuc.org/91880/

http://www.generalhieu.com/thuong_chienthuat_chienluoc_17.htm


Thứ hai, tiếc thay CĐVNHN quá bận rộn v́ nhiều vấn đề cấp bách khác, nên chưa chú trọng đến ngọn hải đăng chiến lược cứu quốc nầy?

Thứ ba, đề nghị CĐVNHN đặt nổ lực truyền thông phổ biến tài liệu lịch sử chiến lược nầy đến quần chúng trong nước và hải ngoại.

Thứ bốn, đềnghị CĐVNHN và quần chúng trong nước t́m cách liên lạc với nhiều cơ quan truyền thông, để họ có thể tiếp sức phổ biến.

Trần Văn Thưởng  ( 30-7-2015 )

Chiến Thuật và Chiến Lược
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 2
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 3
Tổ Chức, Lănh Đạo và Chiến Lược- Chiến Thuật Hành Động
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 5
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 6
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 7
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 8
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 9
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 10
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 11
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 12
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 13
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 14
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 15
Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 16

generalhieu