Sắc Lệnh Thăng Cấp 39 Tướng Lănh
16/03/74
Trần Văn Giang gửi tới

generalhieu