Sắc Lệnh Thăng Cấp 39 Tướng Lănh
16/03/74




Trần Văn Giang gửi tới

generalhieu