T́nh H́nh Chiến Sự Tại Mặt Trận Snoul
Từ ngày 24/5/1971 đến ngày 31/5/1971

Căn cứ vào
- tài liệu của Việt Cộng,
- bản tin tức của Lực Lượng Không Kỵ Hoa Kỳ,
- nghe lóm qua máy truyền tin,
- tù binh Việt Cộng của TĐ 1/8,
- và một số sĩ quan Việt Cộng hồi hưu ở Việt Nam.

Trần Văn Thường

Bị chú:
Chiến Đoàn 8 gồm các đơn vị: Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 8/5, Tiểu Đoàn 1/8, Tiểu Đoàn 2/8, Tiểu Đoàn 3/8, Tiểu Đoàn 2/7, Tiểu Đoàn 3/9, Tiểu Đoàn Pháo Binh, và Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh;
bị bao vây bởi hai Sư Đoàn 5 và 7 Việt Cộng gồm các đơn vị: Trung Đoàn 174/5, Trung Đoàn 275/5, Trung Đoàn E6/5, Trung Đoàn 141/7, Trung Đoàn 165/7, Trung Đoàn 209/7, tăng phái bởi 2 tiểu đoàn pháo binh và 2 tiểu đoàn pḥng không (AA).