Sắc Lệnh Ân Thưởng Huy Chương
Quân Phong Bội Tinh
Ngày 08 tháng 11 năm 1973


Trần Văn Giang gửi tới

generalhieu