Thiếu Tướng Phạm Văn Đổng

Tên Họ: Phạm Văn Đổng (Nùng Khánh Lâm)

Ngày và Nơi Sanh: 25/10/1919, Sơn Tây

Học Vấn:

- Diplôme d'Études Primaires Supérieures Indochinoises (DEPSI), Trung Học Đơ Hữu Vị, 1938

- Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, USA, 1959

Chức vụ hiện tại: Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh, Từ 01/09/1969

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ Huy Trưởng, Đơn Vị 2 Xung Trận Di Động, 1952

- Chỉ Huy Trưởng, Tiểu Đoàn Khinh Quân và Trọng Pháo Bắc Việt, 1953

- Tư Lệnh, Phân Khu Duyên Hải và Đặc Khu Hải Yến, 1954-1955

- Tư Lệnh, Sư Đoàn III Dă Chiến, 1956-1958

- Tư Lệnh Phó, Quân Đoàn III, 1963

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 7 Bộ Binh, 1963

- Tổng Trấn Sàig̣n-Gia Định, kiêm nhiệm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, 1964-1965

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu