Tướng Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn I, thỉnh thoảng được cho là một "người thanh liêm" và một "sĩ quan giỏi", nhưng một số nguồn xác định là ông thiếu học vấn cho một Tư Lệnh cấp Quân Đoàn.

Tướng Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II, cũng được mô tả bởi một số người như là một sĩ quan tác chiến giỏi, nhưng đồng thời như là một người bệnh hoạn không thích hợp cho một chức vụ chỉ huy cao cấp hơn.

(General Truong, I Corps Commander, was occasionally given credit for being a "honest man" and a "good officer", but some sources stated that he lacked the schooling for a Corps Command.

General Phu, II Corps Commander, was also described by some as a good combat officer, but also as a sick man unsuited for a higher command.)

Fall Of South Vietnam: Statements by Vietnamese Military and Civilian Leaders
1980
Stephen T. Hosmer, Konrad Kellen and Brian M. Jenkins

Ghi Chú: Trong số 26 nhân vật được phỏng vấn, có 22 sĩ quan cao cấp (một đại tướng, tám trung tướng, hai thiếu tướng, một chuẩn tướng và chín đại tá). Một nửa trong số này giữ chức vụ tác chiến (tư lệnh không quân, tư lệnh pháo binh, tư lệnh quân đoàn I, tư lệnh quân đoàn I tiền phương, tư lệnh biệt khu thủ đô, tư lệnh phó sư đoàn I); số nửa kia giữ chức vụ tham mưu. Các tướng lănh được nêu đích danh: Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ, Lâm Quang Thi, Lâm Quang Thơ, Nguyễn Xuân Thịnh, và Nguyễn Duy Hinh.

generalhieu