Quân Lực Hoa Kỳ Biết Ǵ Về Cái Chết Của Anh Tôi ?


Đang khi tôi ở Văn Khố Quốc Gia, người bảo quản văn khố hướng dẫn tôi trong công việc lục lọi tài liệu quân sự về anh tôi, đề nghị tôi liên lạc với Cơ Quan T́nh Báo Quân Sự liên quan tới cái chết bí ẩn của anh tôi. Cơ Quan T́nh Báo Quân Sự chuyển đạt thư yêu cầu của tôi qua Cơ Quan Điều Tra Án Mạng Quân Sự. Xin mời bạn cùng tôi đi lần theo con đường ṃn bất định này.

1. Thư yêu cầu ngày 26 tháng 8 năm 1998

The FOI/Privacy Office
Department of the Army
U.S. Intelligence and Security Command
Fort George G. Meade, MD 20755-5995

Kính thưa quí vị:

Đây là thư thỉnh cầu chiếu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tri.

Tôi t́m kiếm hồ sơ quí vị có liên quan đến anh tôi, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu của QLVNCH. Sau đây là sơ lược tiểu sử của anh tôi ngơ hầu giúp quí vị truy lục hồ sơ anh tôi:

1975 Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3
1969 Tư Lệnh Sư Đoàn 5
1966 Tư Lệnh Sư Đoàn 22
1964 Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 2
1963 Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 1
1963 Tốt nghiệp Đại Học Quân Sự Cao Cấp, Ft Leavenworth

Tôi đặc biệt quan tâm muốn biết các hoàn cảnh bao quanh cái chết của anh tôi xảy ra tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 vào ngày 8/4/1975.

Nếu có khoản lệ phí phải trả, xin quí vị cho tôi biết.

Tôi rất đội ơn sự giúp đỡ của quí vị trong vấn đề này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

2. Thư trả lời của Cơ Quan T́nh Báo ngày 23 tháng 9 năm 1998

Kính thưa ông:

Đây là văn thư trả lời thư thỉnh cầu của ông chiếu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tri đề ngày 26/8/1998, xin hồ sơ về anh ông, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Văn pḥng này nhận được thư ông ngày 31/8/1998.

Trong trường hợp ông không biết rơ về hệ thống lưu trữ hồ sơ ở cơ quan chỉ huy này, tôi xin giải thích là Cơ Quan Tồn Trữ Hồ Sơ Điều Tra Quân Lực Hoa Kỳ (IRR) gồm có những phúc tŕnh về công tác và dự án t́nh báo, cùng về những vụ điều tra về cá nhân, sự việc, biến cố, hay tổ chức mang tính chất t́nh báo. Cách nhận diện các hồ sơ trong IRR là qua mục lục điện toán gọi là Mục Lục Minh Bạch Quốc Pḥng và Điều Tra (DCII). Hồ sơ trong DCII không được nhận diện hay lôi ra bằng tên của cá nhân hay đơn vị phát sinh hồ sơ liên hệ. Để ấn định xem hồ sơ thỉnh cầu có nằm trong IRR không, DCII được truy vấn như sau:

Mục Lục Tên Chính. Mục Lục này chứa đựng các tên của những cá nhân có hồ sơ điều tra trong Bộ Quốc Pḥng. Dữ kiện được lôi ra từ Mục Lục Tên Chính bằng tên họ của cá nhân và các dữ kiện cá nhân (ngày tháng năm và nơi chốn sanh, và số an sinh xă hội).

Mục Lục Tên Mà Thôi. Mục lục này gồm các tựa không nêu tên chỉ rơ một sự việc, biến cố, dự án, công tác, hay tổ chức mang tính chất t́nh báo. Mục Lục này được đưa lồng vào thỉnh cầu "tên mà thôi" và ấn định xem hồ sơ có thể truy lùng bằng cách duyệt xét hồ sơ bằng tên không.

Dùng dữ kiện ông cung ứng trong thư thỉnh cầu, chúng tôi đă kiểm chứng xem DCII có hiện hữu hồ sơ t́nh báo quân sự phù hợp với lời thỉnh cầu không, th́ không thấy có hồ sơ ǵ cả. Dịch vụ này được miễn phí.

Nếu ông cung cấp thêm dữ kiện, đặc biệt là số an sinh xă hội, ngày và nơi sanh, của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, cơ quan này sẽ kiểm chứng hệ thống hồ sơ cách trọn vẹn hơn.

Hơn nữa, nếu ông có thể cung cấp bằng chứng Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu đă chết, khi truy lục được hồ sơ, th́ văn pḥng này không phải bảo tồn chi tiết riêng của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu (tỉ như ngày sanh, nơi sanh, địa chỉ nhà, vv...)

Nếu ông cần hỏi ǵ liên quan đến thư này, xin tự tiện liên lạc với ông Reilly (301) 677-4501. Xin nêu hồ sơ số 2095F-98.

Trân trọng,

Russell A. Nichols
Chief, Freedom of Information/Privacy Office

3. Thư thứ nh́ ngày 1 tháng 10 năm 1998

Tham chiếu: hồ sơ số 2095F-98

Kính thưa ông Nichols:

Xin cám ơn ông về thư đề ngày 23/9/1998 trong đó ông xin thêm chi tiết liên quan đến anh tôi Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu.

Sanh ngày 15/4/1929 (*)

Sanh tại Tientsin, Trung Quốc.

Tôi xin đính kèm Chứng Từ Khai Tử.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

----------------------------------------------------------------
(*) ngày/tháng sanh ghi ở đây sai, đúng ra là 23/6/1929

4. Thư trả lời của Cơ Quan T́nh Báo ngày 29 tháng 10 năm 1998

Kính thưa ông:

Đây là văn thư phúc đáp thư đề ngày 1/10/1998 của ông, thỉnh cầu bản sao hồ sơ liên quan đến Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Văn pḥng này nhận được thư ông ngày 9/10/1998.

Để ấn định sự hiện hữu của các hồ sơ điều tra t́nh báo liên quan đến Thiếu Tướng Hiếu, chúng tôi đă kiểm chứng Mục Lục Minh Bạch Quốc Pḥng và Điều Tra (DCII) tự động. Mục lục này phản ảnh sự lưu trữ các phần tử điều tra nội trong phạm vi của Bộ Quốc Pḥng. Kết quả của cuộc kiểm chứng DCII cho thấy không có hồ sơ nào về hồ sơ điều tra t́nh báo quân sự liên quan đến Thiếu Tướng Hiếu.

Kiểm chứng DCII sâu hơn cho thấy Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng Quân Đội Hoa Kỳ (USACRC) có thể có hồ sơ liên quan đến một người mang tên Hieu, Nguyen Van. Chúng tôi đă chuyển thư thỉnh cầu của ông qua văn pḥng đó để họ trực tiếp phúc đáp ông. Nếu ông muốn liên lạc họ, địa chỉ là:

U.S. Army Crime Records Center
ATTN: CICR-FF
6010 6th Street
Fort Belvoir, VA 22060-5585

Nếu ông có cần hỏi ǵ về thư này, xin tự tiện liên lạc SFC Byrd tại (301) 677-4502/4501. Xin nêu hồ sơ số 64F-99.

Trân trọng,

Russel A. Nichols
Chief, Freedom of Information/Privacy Office

5. Thư trả lời của Cơ Quan Điều Tra Án Mạng ngày 7 tháng 12 năm 1998

Kính thưa ông:

Đây là văn thư phúc đáp thư thỉnh cầu chiếu theo Đạo Luật Tự Do Thông Tri (FOIA) xin tháo giải hồ sơ của Bộ Chỉ Huy Điều Tra Án Mạng Quân Lực Hoa Kỳ (USACIDC) liên quan đến Nguyễn Văn Hiếu, anh ông. Thư thỉnh cầu của ông được Bộ Chỉ Huy T́nh Báo và An Ninh Quân Lực Hoa Kỳ tại Fort Meade, Maryland chuyển đến bản doanh này ngày 16/11/1998.

Chúng tôi xin lưu ư ông là thư thỉnh cầu của ông được xử lư chiếu theo đoạn 1-503b, Bộ Quốc Pḥng, Điều lệ 5400.7-R, ấn định một phần rằng:

"Khi một bộ phận có một số lượng đáng kể thỉnh cầu đang cứu xét khiến không phúc đáp được nội trong 20 ngày làm việc, thư thỉnh cầu sẽ được xử lư theo hệ thống đa đạo, dựa vào ngày giờ tiếp nhận, mức độ lao lực và số giờ cần để xử lư thư thỉnh cầu..., ấn định tùy theo đơn giản hay phức tạp do phần tử mỗi bộ phận Quốc Pḥng thẩm định..." và đoạn 1-503c xác định rằng: "Sẽ xử lư cấp bách khi đương đơn chứng minh được là cần cấp bách được cứu xét ưu tiên."

Cần nên lưu ư là hiện giờ chúng tôi đang cứu xét các thư thỉnh cầu nhận được tháng 6 năm 1998. Thư thỉnh cầu của ông được cứu xét theo thứ tự ngày giờ nhận được.

Mọi thắc mắc liên quan tới thư phúc đáp này phải viết cho the Director, U.S. Army Crime Records Center, Attention: Freedom of Information/Privacy Act Division (F98-2387), 6010 6th Street, Building 1465, Fort Belvoir, Virginia 22060-5585.

Trân trọng,

Philipp J. McGuire
Director, Crime Records Center

6. Thư thứ 2 của Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng ngày 24/8/1999

Kính thưa ông:

Đây là để phúc đáp thư thỉnh cầu giải tỏa tài liệu liên quan tới ông Nguyễn Văn Hiếu, chiếu theo Luật Tự Do Thông Tri (FOIA), và là bổ xung cho thư phúc đáp của chúng tôi đề ngày 7/12/1998.

Xin thông báo ông biết là Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng Quân Lực Hoa Kỳ (CRC) là nơi lưu trữ hồ sơ của các Báo Cáo Điều Tra (ROI) và Báo Cáo Quân Cảnh (MPR) thuộc Ban Chỉ Huy Điều Tra Án Mạng Quân Lực Hoa Kỳ (ASACIDC). Hồ sơ lưu trữ tại bản doanh này được sắp xếp theo ngày và nơi sanh, và theo các dữ kiện khác khả dĩ kiểm tra đúng các cá nhân. Một cuộc t́m kiếm hồ sơ án mạng của Quân Lực HK dùng các chi tiết ông cung cấp, cho thấy là không có hồ sơ nào tại USACIDC đáp ứng lời thỉnh cầu của ông.

Thư phúc đáp "không có hồ sơ" này được thảo với quyền của Chuẩn Tướng David W. Foley, Chỉ Huy Trưởng, USACIDC, là Cơ Quan Thẩm Quyền Từ Chối Tham Chiếu và Hiệu Đính cho các hồ sơ của USACIDC chiếu theo luật PA (Riêng Tư) và là Thẩm Quyền Khước Từ Sơ Khởi cho các hồ sơ của USACIDC chiếu theo luật FOIA, và có thể khiếu nại lên Bộ Trưởng Quân Lực. Nếu ông quyết định khiếu nại, đơn khiếu nại phải nạp nội trong 60 ngày kể từ ngày lá thư này. Trong đơn khiếu nại cần phải nêu rơ dựa trên căn bản nào ông bất đồng với lời khước từ, và cần nêu lên lư do chánh đáng để xin tài liệu. Đơn khiếu nại phải nạp qua trung tâm này và gửi tới Director, US Army Crime Records Center, Attention: FOIA/PA Division (P98-2387), Building 1465, 6010 6th Street, Fort Belvoir, Virginia 22060-5585, để nhờ chuyển, theo đúng cách, cho Văn Pḥng Bộ Trưởng Quân Lực.

Tôi tin là lá thư này sẽ giúp đỡ ông.

Trân trọng,

Phillip J. McGuire
Director, Crime Records Center

7. Thư phúc đáp đề ngày 28/8/1999

Kính thưa ông McGuire:

Xin cám ơn ông về lá thư đề ngày 24/8/1999 trong đó ông thông báo tôi là không có hồ sơ về ông Nguyễn Văn Hiếu dựa vào những chi tiết tôi đă cung cấp cho Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng Quân Lực HK.

Khi tôi kiểm lại chi tiết tôi đă cung cấp cho ông Russel Nichols, Trưởng Pḥng, FOI/PA của Ban Chỉ Huy T́nh Báo và An Ninh QLHK trong thư đề ngày 1/10/1998, thư đă được chuyển tới quí Trung Tâm, tôi khám phá ra là ḿnh đă phạm một lỗi tầy trời: thay v́ cung cấp ngày sanh - đúng ra là 23/6/1929 - tôi đă đưa ngày giỗ gia đ́nh cử hành hằng năm vào ngày 15/4 (thật ra anh tôi chết ngày 8/4/1975, theo như giấy khai tử ghi cũng đă được cung cấp cho Ban Chỉ Huy T́nh Báo và An Ninh).

Như vậy, với lời đính chính - ngày tháng sanh 23/6/1929 - tôi thỉnh cầu ông cho tôi xin hồ sơ liên quan đến ông Nguyễn Văn Hiếu, anh tôi.

Tôi sực nhớ là rất có thể Trung Tâm có một nơi sanh khác của anh tôi: Thượng Hải (có nhiều người lầm tưởng như vậy) thay v́ Tiên Sinh, Trung Hoa. Nếu quí Trung Tâm cần tài liệu hay chi tiết nào khác (tỷ như h́nh chụp) khả dĩ kiểm tra chính xác, xin vui ḷng cho tôi biết.

Tôi thiết nghĩ quí Trung Tâm có thể giải quyết lời thỉnh cầu của tôi và tôi chưa phải khiếu nại lên Bộ Trưởng Quân Lực ở giai đoạn này.

Xin đa tạ mối quan tâm ông giành cho vấn đề này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

8. Thư thứ 3 của Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng ngày 7/9/1999

Kính thưa ông:

Đây là lời phúc đáp bổ túc cho thư thỉnh cầu xin hồ sơ liên quan đến anh ông, ông Nguyễn Văn Hiếu, chiếu theo luật Tự Do Thông Tri (FOIA), và bổ xung cho thư phúc đáp của chúng tôi đề ngày 24/8/1999.

Như đă xác nhận trong thư phúc đáp trước, hồ sơ tại trung tâm này là các Báo Cáo Điều Tra và Báo Cáo Quân Cảnh thuộc Ban Chỉ Huy Điều Tra Án Mạng QLHK (USACIDC). Hồ sơ lưu trữ tại bản doanh này được sắp xếp theo các chi tiết cá nhân, tỷ như tên, số anh sinh xă hội, ngày và nơi sanh, và các dữ kiện khác khả dĩ kiểm tra đúng các cá nhân. Một cuộc t́m kiếm khác trong hồ sơ án mạng Quân Lực dựa theo các chi tiết ông đă cung cấp lại thất bại trong việc lôi ra hồ sơ đáp ứng đơn thỉnh cầu của ông. Trong trường hợp ông có thể cung cấp cho bản doanh này số kiểm tra và/hay địa chỉ sau cùng của anh ông, chúng tôi sẽ t́m kiếm thêm lần nữa.

Thư phúc đáp "không có hồ sơ" này được thảo với quyền của Chuẩn Tướng David W. Foley, Chỉ Huy Trưởng, USACIDC, là Cơ Quan Thẩm Quyền Từ Chối Tham Chiếu và Hiệu Đính cho các hồ sơ cuả USACIDC chiếu theo luật PA (Riêng Tư) và là Thẩm Quyền Khước Từ Sơ Khởi cho các hồ sơ của USACIDC chiếu theo luật FOIA, và có thể khiếu nại lên Bộ Trưởng Quân Lực. Nếu ông quyết định khiếu nại, đơn khiếu nại phải nạp nội trong 60 ngày kể từ ngày lá thư này. Trong đơn khiếu nại cần phải nêu rơ dựa trên căn bản nào ông bất đồng với lời khước từ, và cần nêu lên lư do chánh đáng để xin tài liệu. Đơn khiếu nại phải nạp qua trung tâm này và gửi tới Director, US Army Crime Records Center, Attention: FOIA/PA Division (P98-2387), Building 1465, 6010 6th Street, Fort Belvoir, Virginia 22060-5585, để nhờ chuyển, theo đúng cách, cho Văn Pḥng Bộ Trưởng Quân Lực.

Trân trọng,

Phillip J. McGuire
Director, Crime Records Center

9. Thư phúc đáp đề ngày 14/9/1999

Kính thưa ông McGuire:

Xin cám ơn ông về lá thư đề ngày 7/9/1999 trong đó ông xin thêm chi tiết về anh tôi, ông Nguyễn Văn Hiếu.

Địa chỉ sau cùng của anh tôi là: QQ18, Cư Xá Sĩ Quan Chí Ḥa, Sài G̣n, Việt Nam.. Giấy khai tử, mà quí ông có trong tay, ghi địa chỉ cách vỏn vẹn B́nh Trước, nơi anh tôi đồn trú, và cũng là nơi anh tôi chết: Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 3 tại Biên Ḥa.

Nếu chi tiết mới này vẫn đưa tới kết quả phúc đáp "không có hồ sơ", tôi kính thỉnh quí ông làm như sau: V́ lẽ ông Russell A. Nichols, thuộc Ban Chỉ Huy T́nh Báo và An Ninh QLHK, cho biết trong lá thư đề ngày 29/10/1998 là "Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng QLHK (ASACRC) có thể có một hồ sơ liên quan đến một Hieu, Nguyen Van", và v́ lẽ trung tâm có thể chỉ có một hồ sơ duy nhất về một Hieu, Nguyen Van, xin vui ḷng rút hồ sơ đó ra để xét kỹ xem cá nhân đó không phải là anh tôi:

Thiếu Tướng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 3 (1973-1975)
Thiếu Tướng, Đặc Trách Bài Trừ Tham Nhũng, Phủ Phó Tổng Thống (1972-1973)
Thiếu Tướng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 1 (1971-1972)
Thiếu Tướng, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 (1969-1971)
Thiếu Tướng, Tư Lệnh Sư Đoàn 22 (1966-1969)
Đại Tá, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 2 (1964-1966)
Đại Tá, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 1 (1963-1964)
Thiếu Tá, tốt nghiệp Đại Học Chỉ Huy Cao Cấp và Tham Mưu QLHK;

và hồ sơ này không chứa đựng báo cáo về cái chết của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu xảy ra ngày 8/4/1975 tại BTL Quân Đoàn 3, như ghi trong giấy khai tử.

Nếu kết quả của sự kiểm soát là "có", th́ cho tôi xin hồ sơ đó, trong trường hợp này, liên quan đến anh tôi. Nếu, trái lại, kết quả của việc kiểm soát là "không", th́ xin xác nhận như vậy, ngơ hầu tôi có thể chắc chắn, không c̣n nghi ngờ nữa, là các hồ sơ tại quí Trung Tâm không có chi tiết về cái chết của anh tôi, và gia đ́nh chúng tôi có thể đóng sổ.

Xin đa tạ mối quan tâm ông giành cho vấn đề này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

10. Thư trả lời của Cơ Quan Điều Tra Án Mạng ngày 28/09/1999

Kính thưa ông:

Đây là lời phúc đáp bổ túc cho thư thỉnh cầu xin hồ sơ liên quan đến anh ông, ông Văn Hiếu Nguyễn và bổ xung cho thư phúc đáp của chúng tôi đề ngày 24/8/1999.

Như đă xác nhận trong thư phúc đáp trước, hồ sơ tại trung tâm này là các Báo Cáo Điều Tra và Báo Cáo Quân Cảnh thuộc Ban Chỉ Huy Điều Tra Án Mạng QLHK (USACIDC). Hồ sơ lưu trữ tại bản doanh này được sắp xếp theo các chi tiết cá nhân, tỷ như tên, số anh sinh xă hội, ngày và nơi sanh, và các dữ kiện khác khả dĩ kiểm tra đúng các cá nhân. Một cuộc t́m kiếm khác trong hồ sơ án mạng Quân Lực dựa theo các chi tiết ông đă cung cấp lại thất bại trong việc lôi ra hồ sơ đáp ứng đơn thỉnh cầu của ông.

Thư phúc đáp "không có hồ sơ" này được thảo với quyền của Chuẩn Tướng David W. Foley, Chỉ Huy Trưởng, USACIDC, là Cơ Quan Thẩm Quyền Từ Chối Tham Chiếu và Hiệu Đính cho các hồ sơ cuả USACIDC chiếu theo luật PA (Riêng Tư) và là Thẩm Quyền Khước Từ Sơ Khởi cho các hồ sơ của USACIDC chiếu theo luật FOIA, và có thể khiếu nại lên Bộ Trưởng Quân Lực. Nếu ông quyết định khiếu nại, đơn khiếu nại phải nạp nội trong 60 ngày kể từ ngày lá thư này. Trong đơn khiếu nại cần phải nêu rơ dựa trên căn bản nào ông bất đồng với lời khước từ, và cần nêu lên lư do chánh đáng để xin tài liệu. Đơn khiếu nại phải nạp qua trung tâm này và gửi tới Director, US Army Crime Records Center, Attention: FOIA/PA Division (P98-2387), Building 1465, 6010 6th Street, Fort Belvoir, Virginia 22060-5585, để nhờ chuyển, theo đúng cách, cho Văn Pḥng Bộ Trưởng Quân Lực.

Trân trọng,

Phillip J. McGuire
Director, Crime Records Center

11. Thư phúc đáp đề ngày 3/10/1999

Kính thưa ông McGuire:

Xin cám ơn lá thư của ông đề ngày 28/9/1999, trong đó ông thông báo là chi tiết mới về địa chỉ sau cùng cũng vần đưa tới một phúc đáp "không có hồ sơ".

Theo tôi nhận xét h́nh như lá thư ông mang tính chất "mẫu thư chung sẵn có" và không đề cập tới lời thỉnh cầu bất thường của tôi xin lấy ra hồ sơ của Hieu, Nguyen Van có lưu trữ tại quí cơ quan, để xác định cá nhân đó có phải là anh tôi hay không và có chứa đựng báo cáo về cái chết của anh tôi xảy ra ngày 8/4/1975 hay không. Tôi xin ông cảm phiền trả lời thẳng thắn cho lời thỉnh cầu này.

Xin đa tạ mối quan tâm ông giành cho vấn đề này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

12. Thư trả lời của Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng ngày 21/10/1999

Kính thưa ông:

Đây là lời phúc đáp bổ túc cho thư thỉnh cầu xin hồ sơ liên quan đến anh ông, ông Nguyễn Văn Hiếu và bổ xung cho thư phúc đáp trước của chúng tôi.

Như đă xác nhận trong thư phúc đáp trước, hồ sơ tại trung tâm này là các Báo Cáo Điều Tra và Báo Cáo Quân Cảnh thuộc Ban Chỉ Huy Điều Tra Án Mạng QLHK (USACIDC). Các cuộc t́m kiếm trong hồ sơ án mạng Quân Lực dựa theo các chi tiết ông đă cung cấp cho thấy hồ sơ của USACIDC không chứa đựng ǵ liên quan tới anh ông. Không có dấu chỉ ǵ cho thấy Quân Lực Hoa Kỳ có thực hiện một công cuộc điều tra tội h́nh hay có Báo Cáo của Quân Cảnh liên quan tới anh ông.

Ông vẫn có thể thượng tố thư phúc đáp "không có hồ sơ" gửi ông trước đây lên Bộ Trưởng Quân Đội qua ngă trung tâm này.

Mọi vấn nạn liên quan đến thư phúc đáp này phải được gửi tới the Director, U.S. Army Crime Records Center, Attention: Freedom of Information/Privacy Act (P99-1742), 6010 6th Street, Fort Belvoir, Virginia 22060-5585,

Trân trọng,

Milton O. Webb
Acting Director, Crime Records Center

13. Thư phúc đáp đề ngày 31/10/1999

Kính thưa ông Webb:

Xin cám ơn lá thư của ông đề ngày 21/10/1999. Tôi xin tái xác nhận là ông vẫn không trả lời thỉnh cầu của tôi. Xin mạn phép ông cho tôi lập lại một cách khác: bất luận chi tiết tôi cung ứng,

1. Hồ sơ lưu trữ tại quí cơ quan có hay không có hồ sơ về một cá nhân mang tên Hieu, Nguyen Van như ông Russell A. Nichols, Chief, FOI/PA thuộc Ban Chỉ Huy T́nh Báo và An Ninh Quân Đội, cho biết và là người đă chuyển lời thỉnh cầu của tôi đến cơ quan ông (xin xem bản sao lá thư đính kèm)?

2. Nếu có, hồ sơ này có chứa đựng báo cáo về cái chết của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu xảy ra ngày 8/4/1975 tại bản doanh Quân Đoàn 3 tại Biên Ḥa không?

Tôi mong ông thông cảm cho thái độ quyết liệt đeo đuổi cho ra sự thật về cái chết bí ẩn của anh tôi.

Xin đa tạ mối quan tâm ông giành cho vấn đề này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

14. Thư trả lời của Trung Tâm Hồ Sơ Án Mạng ngày 9/11/1999

Kính thưa ông:

Đây là phúc đáp bổ túc cho thư thỉnh cầu ông xin tiếp thu tài liệu liên quan đến anh ông, Ông Van Hieu Nguyen và bổ túc cho các lá thư trả lời trước của chúng tôi.

Như đă xác nhận trong thư trả lời trước của chúng tôi, các cuộc t́m kiếm trong hồ sơ án mạng Quân Lực dựa theo các chi tiết ông đă cung cấp cho thấy hồ sơ của USACIDC không chứa đựng ǵ liên quan tới anh ông, Ông Van Hieu Nguyen.

Ông vẫn có thể thượng tố thư phúc đáp "không có hồ sơ" gửi ông trước đây lên Bộ Trưởng Quân Đội qua ngă trung tâm này.

Trân trọng,

Phillip J. McGuire
Director, Crime Records Center

Kết Luận

Tới đây, tôi có cảm tưởng đang nghe một đĩa hát đă bị xứt mẻ khiến cho các âm thanh đồng loại cứ lập đi lập lại măi không ngừng, thay v́ đang đối thoại với một viên chức bằng xương bằng thịt...


Nguyễn Văn Tín
Ngày 15/12/1998

Cập nhật ngày 18.11.2000

generalhieu