Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ

Tên họ: Nguyễn Văn Vỹ

Ngày và Nơi Sanh: 16/01/1916, Hà Nội

Gia Cảnh: Sáu con

Học Vấn:

- Tú Tài Pháp (Ban Triết)

- Môn học bậc đại học (Kinh tế và Xă hội học)

- Tốt nghiệp, Trường Sĩ Quan Tống, 1940

- Tốt nghiệp, Trường Tham Mưu và Chỉ Huy Cao Cấp, Ba Lê, 1950-1951

Chức vụ hiện tại: Tổng Trưởng Quốc Pḥng trong chính phủ Nguyễn Văn Lộc, tháng 11/1967.

Chức vụ trong quá khứ:

- Trưởng Pḥng, Nội Các Quân Đội của Quốc Trưởng, 18/03/1952

- Tư Lệnh, Vùng Duyên Hải kiêm Phụ Tá Quân Sự cho Thủ Hiến Trung Việt, 10/03/1954

- Quyền Tư Lệnh, Tham Mưu, Quân Đội Việt Nam, 01/10/1954

- Tổng Thanh Tra, Quân Đội Việt Nam, 13/12/1954

- Phụ Tá Tham Mưu Trưởng Cục Quân Huấn, Quân Đội Việt Nam, 01/01/1964

- Phụ Tá Tổng Tư Lệnh kiêm Giám Đốc Nội Các, Chỉ Huy Quân Đội, 11/11/1964

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, 20/02/1965

- Chỉ Huy Trưởng, Nha Quân Huấn, QLVNCH, 06/06/1966

- Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu, 24/11/1966-Tháng 11/1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

Courtesy of Adam Sadowski

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu