Sơ Lược Binh Nghiệp Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn

Sinh ngày 06/10/1932 tại Huế Việt Nam
Tháng 02/1975 - 04/1975 Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 3.
Tháng 11/1974 - 02/1975 Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh
Tháng 04/1972 - 11/1974 Tư Lệnh Quân Đoàn 2.
Năm 1972 - Thiếu Tướng Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh.
Năm 1968 - 1972 Chuẩn Tướng Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 2 BB.
Năm 1966 - 1968 Đại Tá Tư Lệnh Phó SĐ1 BB & TLSĐ2 BB kiêm khu 12 chiến thuật.
Năm 1963 - 1966 Trung Tá Trung Đoàn Trưởng TrĐ4 Thiết Giáp.
Năm 1961 - 1963 Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Trường Thiết Giáp QLVNCH.
Năm 1956 - 1961 Đại Úy Chi Đoàn Trưởng. TĐ Phó. Thiết Đoàn Trưởng.
Năm 1954 - 1956 Trung Úy Chi Đoàn Phó Thiết Giáp .
Năm 1952 - 1954 Thiếu Úy Chi Đội Trưởng Thiết Giáp.
Năm 1950 - 1952 Sinh Viên Sĩ Quan K3-5 Vơ Bị Đà Lạt.
Đệ Nhị Đẳng BQHC.
30 Anh Dũng Bội Tinh các loại.
2 Anh Dũng Bội Tinh Sao Bạc Hoa Kỳ.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu