Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu

Tên Họ: Nguyễn Văn Thiệu

Ngày và Nơi Sanh: 05/04/1923, Ninh Thuận

Học Vấn:

- Tốt Nghiệp, Vơ Bị Quốc Gia Đàlạt, Khóa 1, 1948

- Trường Bộ Binh Coetquidan, Pháp, 1949

- Tốt Nghiệp, Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Forth Leavenworth, USA, 1958 (*)

- Trường Kế Hoạch Phối Hợp Đồng Minh Okinawa, 1959

- Khóa học về Vũ Khí Cận Đại, Fort Bliss, USA, 1959

Chức vụ hiện tại: Tổng Thống VNCH, 09/1967

Chức vụ quá khứ:

- Trưởng Pḥng 3 Đệ Nhị Quân Khu

- Chỉ Huy Trưởng, Vơ Bị Quốc Gia Đàlạt

- Quyền Tham Mưu Trưởng, Hành Quân

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 1 Bộ Binh kiêm Tư Lệnh, Khu 11 Chiến Thuật

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 5 Bộ Binh kiêm Tư Lệnh Khu 32 Chiến Thuật

- Tổng Tham Mưu Trưởng và Thứ Trưởng Quốc Pḥng và Tổng Thơ Kư, Hội Đồng Quân Lực

- Tư Lệnh, Quân Đoàn IV và Vùng IV Chiến Thuật

- Phó Thủ Tướng và Bộ Trưởng Quốc Pḥng

- Chủ Tịch, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, 19/06/1965 - 09/1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

Adam Sadowski chuyển tới


(*) Không thấy tên Nguyễn Văn Thiệu ghi trong danh sách sĩ quan QLVNCH tốt nghiệp USACGS năm 1958. (Nguyễn Văn Tín, 19/2/2009)

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu