Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân

Tên Họ: Nguyễn Văn Chuân

Nơi và Ngày Sanh: 01/03/1923, Huế

Học Vấn:

- Tú Tài, Trường Quốc Học, Huế

- Tốt Nghiệp, Vơ Bị Quốc Gia, Đàlạt, Khóa 1, 1948-1949

- Tốt Nghiệp, Trường Bộ Binh Coetquidan, Pháp, 1949-1950

- Tốt Nghiệp, Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1957

- Tốt Nghiệp, Trường Kế Hoạch Liên Kết và Phối Hợp, Tư Lệnh Pacific, Okinawa, 1958

Chức vụ hiện tại: Nghị Sĩ, VNCH, 03/09/1967 (liên danhTrời Việt)

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ Huy Trưởng, Vơ Bị Đàlạt, 1953-1955

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 14, 1955-1956

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 1 Bộ Binh, 1958-1959

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, 1959-1962

- Chỉ Huy Trưởng, Vơ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 1962

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 25 Bộ Binh, 1962-1963

- Giám Đốc, Cục Tâm Lư Chiến, Bộ Quốc Pḥng, 1963-1964

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 1 Bộ Binh, 1964-1966

- Tư Lệnh, Quân Đoàn I và Vùng I Chiến Thuật, kiêm nhiệm Đại Biểu Chính Phủ cho các tỉnh phía bắc của Miền Trung, 1966

- Giám Đốc Quân Huấn, 1966

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu