Sơ Lược Binh Nghiệp Đại Tướng Nguyễn Khánh

Sinh năm 1927 tại Trà Vinh
Tháng 10/1964 Đại Tướng Tổng Tư Lệnh Quân Đội VNCH.
Ngày 20/09/1964 Tổng Trưởng Quốc Pḥng.
Ngày 30/01/1964 Chủ Tịch HĐQNCM (Quốc Trưởng).
Ngày 30/01/1964 Thủ Tướng Chánh Phủ VNCH.
Tháng 11/1963 đến 01/1964 Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 1.
Tháng 12/1962 đến 11/1963 Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 2.
Tháng 11/1960 đến 12/1962 Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân.
Năm 1959 đến 1960 Tổng Thư Kư Bộ Quốc Pḥng
Năm 1958 đến 1959 Đại Tá Tư Lệnh Phân Khu Miền Tây gồm các tỉnh từ Long An đến Cà Mau.
Năm 1957 đến 1958 Đại Tá Tư Lệnh Miền Hậu Giang gồm các Tỉnh Kiến Ḥa, Mỹ Tho, Vĩnh Long.
Năm 1956 đến 1957 Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh.
Ngày 23/10/1955 Vinh Thăng Đại Tá & Đệ Tam Đẳng BQHC.
Tháng 09/1955 Trung Tá Tư Lệnh Phó Chiến Dịch Hoàng Diệu.
Tháng 07/1955 Trung Tá Phụ Tá Không Quân (TLKQ).
Tháng 02/1955 Trung Tá Tỉnh Trưởng Cần Thơ.
Năm 1954 đến 1955 Tham dự khóa CH & TM cao cấp tại Pháp Quốc.
Năm 1953 đến 1954 Trung Tá Liên Đoàn Trưởng LĐ 11 Việt Nam.
Năm 1952 đến 1953 Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 13 Việt Nam.
Năm 1949 đến 1952 Đại Úy Đại Đội Trưởng.
Năm 1948 đến 1949 Trung Úy Sĩ Quan Tùy Viên Thủ Tướng VN.
Năm 1948 đến Thiếu Úy Tiểu Đoàn 1 Việt Nam.
Năm 1946 đến 1947 Tốt nghiệp Chuẩn Úy Vơ Bị Viễn Đông (Đà Lạt).
Tốt nghiệp Trường Saint Saumur.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu