Trung Tướng Nguyễn Hữu Có

Sinh năm 1925.
19/06/1965 đến 09/11/1967 Tổng Trưởng Quốc Pḥng.
01/11/1965 Thăng Trung Tướng.
15/07/1965 đến 15/10/1965 Tổng Tham Mưu Trưởng.
10/09/ 64 đến 19/06/1965 Tư Lệnh Quân Đoàn 2.
02/1964 đến 09/1964 Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4.
02/11/1963 Thăng Thiếu Tướng Ủy Viên HĐQNCM.
01/1963 đến 02/1964 Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 7.
1958 đến 11/1963 Đại Tá Tư Lệnh Phân Khu Miền Đông (QK1).
1957 đến 1958 Trung Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 31.
1953 đến 1957 Trung Tá Liên Đoàn Trưởng LĐ 33.
1952 đến 1953 Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng?
1952 Đại Úy Đại Đội Trưởng.
1949 đến 1952 Trung Úy CHT Thiếu Sinh Quân Gia Định.
1948 đến 1949 Thủ Khoa khóa 1 Đà Lạt (Đập Đá)
Trung Đội Trưởng Trực Thuộc Tiểu Đoàn 1 VN
04/1946 Trung Úy (Quân Đội Pháp)
Trung Úy Chỉ Huy Phó Thiếu Sinh Quân Đa Kao.
1939 đến 1943 Thiếu Sinh Quân Đông Dương.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu