Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ

Tên Họ: Nguyễn Cao Kỳ

Ngày và Nơi Sanh: 08/09/1930, Sơn Tây

Học Vấn:

- Tốt Nghiệp, Trung Học Chu Văn An, Hànội, 1948

- Tốt Nghiệp, Vơ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, Khóa I, 1952

- Tốt Nghiệp, Trường Huấn Luyện Không Quân Marrakech, Morroco, 1954

- Tốt Nghiệp, Chỉ Huy và Tham Mưu Không Quân, USA, 1958

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Thống, Viẹt Nam Cộng Ḥa, 09/1967

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn I Không Vận 1955

- Kiêm nhiệm Quyền Tư Lệnh, Căn Cứ Yểm Trợ 3 Không Quân, 1956

- Tham dự viên trong phái đoàn tham viếng các Căn Cứ Không Quân Mỹ, 1958

- Phó Tham Mưu Hành Quân, KQVN, 1959

- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 06/03/1959

- Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn 1 Chuyển Vận, 01/03/1960

- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 09/04/1960

- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 1/12/1963

- Kiêm nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn 83 Đặc Nhiệm, từ 31/07/1964

- Tư Lệnh, KQVN, 12/03/1964-01/11/1967

- Thủ Tướng, VNCH, 19/06/1965 - 01/09/1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu