Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị

Tên Họ: Nguyễn Bảo Trị (Bảo Giang, Cửu Long Giang)

Ngày và Nơi Sanh: 1929, Hànội

Học Vấn:

- Trường Luật, Hànội và Sàig̣n

- Tốt Nghiệp, Vơ Bị Nam Định (Khóa 1)

- Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, USA

Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng, Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu, QLVNCH

Chức vụ quá khứ:

- Giáo Sư

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 11 Bộ Binh

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 21 Bộ Binh

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 7 Bộ Binh

- Tư Lệnh, Quân Đoàn III và Vùng III Chiến Thuật

- Bộ Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi, Nội Các Nguyễn Cao Kỳ, 1966-1967

- Bộ Trưởng Tái Thiết Nông Thôn, Nội Các Nguyễn Văn Lộc, 1967

Xuất Bản: Tác giả,

- Địa Lư Cao Nguyên Miền Nam, 1960

- Vai Tṛ Quân Đội ở Các Nước Á Phi, 1965

- Hiến Pháp và Công Quyền, 1966

- Canh Tân trong Liên Tục Lịch Sử, 1967

- Người Việt, Đất Việt, 1968

- Cao Nguyên Miền Thượng - viết cùng Toan Ánh) 1969

- Truyền Thống Quân Sử Việt Nam, 1970

- Địa Lư Quân Sử Việt Nam, Kampuchea và Ai Lao, 1972

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu