Thống Tướng Lê Văn Tỵ

11/1954 đến 08/1963 Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.
Đệ I Đẳng Bảo Quốc Huân Chương duy nhất của QLVNCH .
21/ 10/ 1964 Truy Thăng Thống Tướng.
8/ 12/1956 Thăng Đại Tướng.
3/ 5/1955 Thăng Trung Tướng.
11/1954 Thăng Thiếu Tướng.
1951 đến 11/1954 Đại Tá Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu.
1949 đến 1951 Trung Tá phục vụ tại Bộ Quốc Pḥng.
1948 đến 1949 Thiếu Tá chánh văn pḥng Thủ Tướng.
10/ 1947 đến 1948 Đại Úy Sĩ Quan Tùy Viên Thủ Tướng.
1942/1943 Trung Úy TĐT thuộc Trung Đoàn 43 BB Thuộc Địa.
1923 đến 1930 Cựu Thiếu Sinh Quân Thủ Dầu Một.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu