Trung Tướng Linh Quang Viên

Tên Họ: Linh Quang Viên

Ngày và Nơi Sanh: 11/11/1918, Cao Bằng

Học Vấn:

- Baccalaureat, Trung Học Albert Sarraut, Hànội, 1939.

- Tốt Nghiệp, Đại Học Tham Mưu, Balê, 1953

- Tốt Nghiệp, Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1958

Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng, Trường Hạ Sĩ Quan, Nhatrang

Chức vụ quá khứ:

- Tư Lệnh, Vùng 4 Quân Sự

- Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Đặc Biệt, Pḥng Vệ Quân Sự

- Phó Tổng Tham Mưu Tiếp Vận

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh

- Giám Đốc, Sở An Ninh Quân Đội

- Bộ Trưởng Thông Tin và Chiến Tranh Chính Trị, Nội Các Phan Huy Quát, 16/02 - 19/06/1965

- Tổng Tham Mưu Trưởng, 1965-1966

- Bộ Trưởng An Ninh, Nội Các Nguyễn Cao Kỳ, 11/04/1966 - 13/11/1967

- Bộ Trưởng Nội Vụ, Nội Các Nguyễn Văn Lộc, 11/1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1969

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu