Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ

Sinh Năm 1931 Tại Bạc Liêu
03/1972 đến 04/1975 Thiếu Tướng CHT VBQG Việt Nam.
1970 đến 03/1972 Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 18.
1968 đến 1970 Chuẩn Tướng CHT Trường Bộ Binh Thủ Đức.
01/1967 đến 1968 Đại Tá Biệt Khu Trưởng BK Phước Biên.
09/1964 đến 01/1967 Đại Tá CHT Trường HSQ Đồng Đế.
11/1963 đến 09/1964 Đại Tá CHT Thiết Giáp Binh.
kiêm Chiến Đoàn Trưởng CĐ 5 Thiết Giáp.
1960 đến 11/1963 Trung Tá Trung Đoàn Trường TRĐ2 Thiết Giáp
Kiêm Tỉnh Trưởng Định Tường ( Mỹ Tho).
1955 đến 1963 Thiếu Tá rồi Trung Tá Trung Đoàn Trưởng TrĐ 2 Thiết Giáp.
1954 đến 1955 Đại Úy CHT Liên Đội Thiết Giáp M24.
1952 đến 1954 Trung Úy Chi Đội Trưởng Thiết Giáp.
1951 đến 1952 Thiếu Úy Khóa 3 VBQG Việt Nam.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu