Trung Tướng Lâm Quang Thi

Sanh năm 1932 tại Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Theo học các Trường Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ, và Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Năm 1950, theo học khóa đầu tiên tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.

Sau khi tốt nghiệp, chọn ngành Pháo Binh và được gởi đi thụ huấn 6 tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh của Pháp tại Phú Lợi, Thủ Dầu Một.

Về sau đã tốt nghiệp các trường quân sự sau đây:

- Trường Pháo Binh Pháp ở Chalons-sur-Marne;

- Trường Pháo Binh Hoa Kỳ ở Fort Sill, Oklahoma;

- Trường Chỉ Huy và Tham Mưu Hoa Kỳ ở Fort Leavenworth, Kansas;

- Trường Phản Du Kích Chiến ở Fort Bragg, North Carolina.

Đã lần lượt giữ những chức vụ sau đây:

- Pháo Đội Trưởng tại Bắc Việt, Trung Việt và Hạ Lào trong cuộc Chiến Tranh Đông Dương (1952-54);

- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh ở Pleiku;

- Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh (1955-56);

- Huấn Luyện Viên Pháo Binh tại Trường Chỉ Huy và Tham Mưu;

- Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đoàn I;

- Sĩ Quan Pháo Binh Bộ Tư Lệnh Hành Quân;

- Trưởng Phòng 3 Bộ Tư Lệnh Lục Quân;

- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 7 Bộ Binh (1964-65);

- Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh (1965-68);

- Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1968-72);

- Tư Lệnh Phó kiêm Tư Lệnh Tiền Phương Quân Đoàn I (1972-55);

Trong số các huy chương được ân thưởng, có những huy chương sau đây: Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương; Anh Dũng Bội Tinh với 17 lần tuyên dương công trạng, trong đó có 14 lần trước Quân Đội; U.S. Legion of Merit (Degree of Officer); Chung Mu Bội Tinh của Đại Hàn.

Có bằng tú tài toàn phần Pháp (Triết Học); 2 chứng chỉ Triết Học Trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn; Cử Nhân Xã Hội Học, Trường Đại Học University of San Francisco; Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (Master of Business Administration), Trường Đại Học Golden Gate University, San Francisco.

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu