Trung Tướng Lâm Quang Thi

Tên Họ: Lâm Quang Thi

Ngày và Nơi Sanh: 1932, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Học Vấn: Tốt nghiệp Vơ Bị Đàlạt, 1951

Chức vụ hiện tại: Chỉ Huy Trưởng, Vơ Bị Quốc Gia Đàlạt từ 1968

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh, 1955-1956

- Chỉ Huy Trưởng, Pháo Binh Quân Đoàn I, 1957-1959

- Tư Lệnh Phó, Pháo Binh, 1960-1961

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 9 Bộ Binh, 1965

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1970

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu