Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh

- Sanh năm 1928 tại Sa Đéc, Việt Nam.

- 1952: Tốt nghiệp Khóa I Trường Sĩ Quan Hải Quân VNCH

- 1964: Du học Cao Đẳng Hải Chiến tại Newport Rhode Island, Hoa Kỳ.

- 1973: Tu nghiệp Quản trị Quốc Pḥng tại Montery, California, Hoa Kỳ.

- Chỉ Huy Trưởng Sáng Lập Viên Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt – Tư lệnh Phó Hải Quân - Tư lệnh Hải Quân VNCH.

- Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

- Kỹ sư tại Bộ Hải Quân Hoa kỳ (Naval Architect ). Nghiên cứu các loại vũ khí trên mặt biển (Naval Surface Center- Dahlgren Virginia).

- 1981 – 1995: Tổng Thư Kư Liên Hiệp Hội Cựu Chiến Binh VNCH.

- Sáng Lập Viên Tổng Hội Hải Quân VNCH & Tổng Hội Trưởng nhiệm kỳ đầu

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu