Trung Tướng Lê Nguyên Khang

Tên họ: Lê Nguyên Khang

Ngày và nơi sinh 11/6/1931, Sơn Tây, Bắc Việt

Học vấn:

- Tú tài, 1951, Chu Văn An, Hà Nội

- Tốt nghiệp, Khóa 1, Vơ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, 1952

- Tốt nghiệp, Lớp Lục Quân Cao Cấp, Fort Benning, Ga., USA, 1956

- Tốt nghiệp, Khóa TQLC Trung Cấp, Quantico, Va. USA 1958

Chức vụ hiện tại: Phụ Tá Hành Quân Tổng Tham Mưu Trưởng, từ 5/5/1972

Chức vụ quá khứ:

- Trung Úy, Biệt Đội Giang Thuyền 3, sau cải danh thành Đại Đội 3 Tuần Tiễu Sông Ng̣i

- Thiếu Úy, Trưởng Pḥng 4, Tư Lệnh Nhóm TQLC. 1954

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Đội Bản Doanh, Nhóm TQLC, 1956

- Đại Úy, tháng 5/1956

- Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 2 TQLC, 1957

- Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 3 TQLC, 1959

- Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 1 TQLC, 1960

- Tư Lệnh Lực Lượng TQLC, tháng 4/1960

- Thiếu Tá, 26/10/1961

- Chỉ Huy Trưởng, Lữ Đoàn TQLC, tháng 1/1962

- Trung Tá, 18/6/1962

- Tùy Viên Quân Sự, Sứ Quán Việt Nam, Manila, Philippines, 9/12/1963

- Chỉ Huy Trưởng, Lữ Đoàn TQLC, 26/2/1964

- Chuẩn Tướng, 11/8/1964

- Thiếu Tướng, 15/10/1964

- Tư Lệnh, Biệt Khu Thủ Đô, tháng 6/1965 - tháng 6/1966

- Trung Tướng, tháng 11/1967

- Tư Lệnh, Quân Đoàn 3, từ 10/6/1966

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Do Adam Sadowski chuyển

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu