Trung Tướng Lữ Mộng Lan

Tên Họ: Lữ Mộng Lan

Ngày và Nơi Sanh: 28/09/1927, Quảng Trị

Học Vấn:

- Diplôme D'Études Primaires Supérieures Indochinoise (DEPSI), Lycée Khải Định, Huế, 1944.

- Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1957

Chức vụ hiện tại: Tư Lệnh, Quân Đoàn II và Vùng 2 Chiến Thuật từ 01/03/ 1968.

Chức vụ quá khứ:

- Đại Đội Trưởng, 1951

- Tiểu Đoàn Phó, 1952

- Tham Mưu Trưởng Trung Đoàn, 1954

- Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn, 1955

- Tham Mưu Phó Hành Quân, Tổng Tham Mưu, 1958

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 25 Bộ Binh, 1962; Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1964; Sư Đoàn 10 Bộ Binh, 1965

- Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn, TTM, 1966

- Tư Lệnh Quân Đoàn II, 1968-1970

- Tổng Thanh Tra Quân Lực, 1972-1974

- Chỉ Huy Trưởng, trường Cao Đẳng Quốc Pḥng, 1974-1975

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1969

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu