6.

San Francisco ngy 06/03/1999.

Anh Tn,

Rất tiếc, v ti biết anh Hiếu rất t. Lc học ở V Bị, anh Hiếu thuộc 1re Brigade v ti 5 Brigade. Khi ra trường, anh Hiếu nằm bệnh viện trong 2 năm hay hơn v yếu phổi (??). Mi đến 1967 ti mới gặp anh, khi anh l Tham Mưu Trưởng Sư Đon 23 Bộ Binh, tại Ban M Thuột hay Pleiku?? Sau đ khng được gặp anh Hiếu nữa, đến khi anh qua đời, th khi ấy, ti phục vụ ở đơn vị xa.

Thn i chc anh Tn nhiều may mắn.

Nguyễn Đinh Sch

generalhieu