Cựu Sinh Viên Sĩ Quan
1. Phạm Văn Tiến
2. Đinh Văn Chung
3. Nguyễn Văn Mến
4. Hoàng Xuân Lăm
5. Dương Văn Thụy
6. Nguyễn Đinh Sách
7. Nguyễn Văn Toàn
8. Lư Bá Hỷ
9. Đỗ Trọng Thuần
10. Lâm Quang Thi
11. Tạ Thanh Long
12. Lữ Mộng Lan (1)
13. Lữ Mộng Lan (2)
14. Quan Minh Giầu

Mục Lục