Trung Tướng Hoàng Xuân Lăm

Tên Họ: Hoàng Xuân Lăm

Ngày và Nơi Sanh: 10/10/1928, Phú Lộc, Quảng Trị

Học Vấn: Tú Tài

Chức vụ hiện tại: Thanh Tra, Pḥng Vệ Dân Sự

Chức vụ quá khứ:

- Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 1 Thiết Giáp, 1951

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Đội 4 Thiết Giáp, 1954

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp, Trường Vơ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 05/1955

- Kiêm nhiện Sĩ Quan Đại Diện Thiết Giáp trong Vùng 1 Chiến Thuật, 01/11/1955

- Kiêm nhiệm Tư Lệnh Thiết Giáp Kỵ Binh, Vùng 1 Chiến Thuật, 01/04/1956

- Trương Ban Ngành Thiết Giáp, Tổng Tham Mưu, 1957

- Giám Đốc Quân Huấn, Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Đàlạt 1960-63

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1963;

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 2 Bộ Binh, 1964

- Tư Lệnh, Quân Đoàn I và Đại Biểu Chính Phủ tại Miền Trung, Vùng Duyên Hải, 1966-1972

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu