Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao

Tên Họ: Huỳnh Văn Cao

Ngày và Nơi Sanh: 26/09/1927

Học Vấn:

- Tốt Nghiệp, Vơ Bị Huế, 1950

- Trung Tâm Chiến Thuật, Hànội, 1952

- Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1958

Chức vụ hiện tại: Nghị Sĩ

Chức vụ quá khứ:

- Tiểu Đội Trưởng, 1950-1951

- Đại Đội Trưởng, 1951-1952

- Tiểu Đoàn Trưởng, 1953-1954

- Trưởng Pḥng Đặc Biệt, Phủ Tổng Thống, 1955-1957

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 13 Bộ Binh, 1957-1958

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 7 Bộ Binh và Vùng Tác Chiến Tiền Giang, 1959-1962

- Thương Thảo Viên Chánh, Phái Đoàn Việt Nam tại Hội Nghị với Phái Đoàn Cam Bốt về Biên Giới Việt Nam-Cam Bốt, Tháng 3, 1964

- Tổng Giám Đốc, Văn Pḥng Khiếu Nại và Kiến Nghị 04/05/1964

- Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, 1965-1966

- Tư Lệnh, Quân Đoàn I, 16-30/08/1966

- Chủ Tịch, Khối Dân Chủ Xă Hội, Thượng Nghị Viện, 1967-1968

- Chủ Tịch, œy Ban Ngoại Giao Vụ và Thông Tin,Thượng Nghị Viện, 1968

- Phó Chủ Tịch, Thượng Nghị Viện, 1970-1971

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu