Đại Tá Hiếu và Binh Biến 13/9/64

Ngày 10/9/1964, Tướng Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Đoàn II bổ nhiệm Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu Tư Lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Ngày 13/9/1964 xảy ra cuộc biểu dương lực lượng nhằm lật đổ chính phủ của Tướng Nguyễn Khánh do Tướng Dương Văn Đức cầm đầu. Tướng Khánh nghi Tướng Trí có dính liú với quân đảo chánh nên cách chức Tướng Trí và cử Tướng Nguyễn Hữu Có lên thay.

Tài liệu sau đây của cơ quan t́nh báo Mỹ CIA ghi nhận vị trí của các tư lệnh Quân Đoàn II trong ngày 13/9/1964: Tướng Trí ở Pleiku, Đại Tá Hiếu ở Kontum, Tướng Hoàng Xuân Lăm ở Ban Mê Thuột, và Tướng Có ở Pleiku đang t́m cách đi Đà Lạt.

Trong khi đó, tại Sài Gòn các đơn vị thuộc Quân Đoàn IV và các toán lính đóng tại Sài Gòn đang cố gắng chiếm cứ thành phố trong một cuộc đảo chánh nhắm vào Tướng Khánh.

Vài tuần lễ sau, ngày 24/10/1964, Tướng Có hoán chuyển Đại Tá Hiếu từ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 22 trở về chức Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn II cũ.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 20 tháng 4 năm 2002

generalhieu