Subject : re: TRAN SNOUL
Date : Tue, 28 Oct 2003 08:01:46 -0600

Anh Tín mến,

Tướng Hiếu đă thăm viếng TĐ1/8 tại Snoul nhiều lần. TĐ1/8 là tiểu đoàn đơn thương độc mă ở tiền đồn xa nhất, sâu nhất trong ḷng địch. Tướng Hiếu đă nói riêng tôi về sự thật B52 như sau, "Đừng tin vào Mỹ hứa hẹn về B52, phải tự lực cánh sinh một ḿnh ở vị trí tiền đồn tử thủ này nếu không có lệnh rút lui. Anh phải có sáng kiến đem sự sống cho tiểu đoàn và chi đoàn thiết giáp đang biệt phái cho anh. Nếu có lệnh của tôi rút về, anh phải giả vờ cho lệnh tử thủ tại chỗ trong máy truyền tin, v́ Việt Cộng chắc chắn sẽ nghe rơ trong máy, đồng thời bảo ông Dzần cho máy bay B52 thả tại lộ tŕnh anh dự định rút quân. Sau đó, rút lẹ!" Tôi đă làm theo kế hoạch của tướng Hiếu, và đă đem TĐ1/8 và chi đoàn thiết giáp an toàn về BCH/TR8, với một sự thiệt hại rất nhỏ trong giai đoạn đầu của cuộc rút quân. BCH/TR8 đă nghe Việt Cộng nói với nhau, "Chúng ḿnh mắc mưu chúng rồi!"

Thân mến,
Thưởng

generalhieu