Sơ Lược Tiểu Sử Binh Nghiệp Đại Tướng Dương Văn Minh

Sinh Năm 1916 tại Vĩnh Long.
Ngày 30/04/1975 Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa.
Tháng 12/1964 đến năm 1968 Đại Sứ VNCH tại Thái Lan.
Tháng 11/1963 đến 12 /1964 Chủ Tịch HĐQNCM (Quốc Trưởng).
Tháng 12/1962 đến 11/1963 Cố Vấn Quân Sự Tổng Thống Phủ.
Tháng 07/1957 đến 12/1962 Tư Lệnh BTL Hành Quân.
Ngày 01/02/1957 Thăng Trung Tướng.
Tháng 08/1956 Tổng Thư Kư Thường Trực Bộ Quốc Pḥng.
Ngày 23/10/1955 Thăng Thiếu Tướng.
Tháng 08/1955 Đại Tá Tư Lệnh Chiến Dịch Hoàng Diệu.
Ngày 03/05/1955Đại Tá Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Năm 1954 - 1955 Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Phân Khu Sài G̣n.
Năm 1953 - 1954Thiếu Tá & Trung Tá TMT Quân Khu 1.
Năm 1952 - Đại Úy phục vụ tại Phủ Thủ Hiến Nam Phần.
Năm 1946 - Thiếu Úy Quân Đội Pháp.
Tốt Nghiệp Trường Hạ Sĩ Quan Thủ Dầu Một.

Nhan Hữu Hiệp

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu