Đại Tá Võ Thành Phú

- Sinh tháng 5 năm 1928 tại Căm Bốt

- Nhập ngũ ngày 1-5-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 10 Công Binh Chiến Đấu

- Phó Cục Trưởng Bộ Chỉ Huy Công Binh Trung Ương (tháng 4/1975)


Riêng tôi, đă chọn Liên Đoàn 10 Công Binh Chiến Đấu trú đóng tại Đà nẳng với chức vụ Y Sĩ Trưởng. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, thời Đại Tá Vơ Thành Phú làm Liên Đoàn Trưởng, tôi đă được hân hạnh đi theo Liên Đoàn đóng quân ở Khe Sanh trong suốt những ngày hành quân sôi động. Liên Đoàn 10 CBCD đă cùng tôi gắn bó trong suốt thời gian binh nghiệp với biết bao kỹ niệm, măi cho đến ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẳng mất, cuộc đời mới bồng bềnh theo vận nước nỗi trôi.

Tôn Thất Sang.

Nguồn http://ykhoahuehaingoai.com/DacSan2009/Y%20Si%20Trung%20Tap%20(TonThat%20Sang).pdf