Đại Tá Vĩnh Dác

Sinh tháng 2-1942 tại Thừa Thiên.

Số quân 62A/200.002. Nhập ngũ ngày 23-11-1959.

Xuất thân K16 Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt.

Năm 1972 giữ chức vụ Trung Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 2/SĐ 1/BB.

Năm 74 thăng cấp Đại tá, giữ chức vụ Tr/Đoàn Trưởng Tr/Đoàn 56/SĐ3/BB.

Sau năm 1975, bị đ́ tù CS 13 năm.

Hiện định cư tại thành phố Los Angeles, tiểu bạng California.

Nguồn http://www.vobivietnam.org/