Đại Tá Trương Vĩnh Phước

- Sinh năm 1928 tại Si Gn

- Tốt nghiệp V khoa Thủ Đức K4

- Lữ Đon Trưởng LĐ3ND

- Tư Ḷnh Phó SĐND


Đại t Phước v Trung t Nguyễn Đnh Bảo tại chiến trường Damber - Campuchia (1971)