Đại Tá Trương Trừng

HÔM đó, Tướng Trần Thanh Phong đến Nha-Trang, tiếp-xúc với Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II tại đây, xong dẫn Phái-Đoàn Trung-Ương của ḿnh cùng với Phái-Đoàn B́nh-Định & Phát-Triển Vùng II, đáp một phi-cơ quân-sự bay ra Tuy-Ḥa vào buổi tối ấy, để sáng hôm sau duyệt-xét thành-quả công-tác liên-hệ tại Tỉnh Phú-Yên.

Đương-nhiên Tỉnh-Trưởng và các giới-chức hữu-quan của Tỉnh Phú-Yên đă được thông-báo, và ít ra là một vài sĩ-quan phải ra đón tại phi-trường.

Thế nhưng, vào khoảng 9 giờ tối, tôi được Cảnh-Sát Đặc-Biệt từ Tỉnh Phú-Yên gọi vào báo tin là có một chiếc phi-cơ quân-sự bị rơi ngay tại sân bay.

Tôi gọi điện-thoại ra hỏi chi-tiết để xác-nhận lại, xong gọi Pḥng Trực Quân-Khu.

Quân-Khu không biết việc này.

Tôi liền đề-nghị Trung-Tâm Hành-Quân Quân-Khu hỏi lại Tiểu-Khu Phú-Yên; họ hỏi rồi trả lời tôi là ở ngoài đó họ không nhận được tin ǵ về việc có phi-cơ nào bị rơi.

Tôi gọi văn-pḥng B́nh-Định & Phát-Triển Vùng II th́ không nghe ai trả lời. V́ họ làm việc theo giờ văn-pḥng, không trực ngoài giờ, vả lại vừa mới tiễn-đưa Phái-Đoàn Trung-Ương đi rồi là họ khỏe-khoắn, khỏi cần ở lại công-sở làm ǵ.

Tôi lại gọi thiếu-tá Nguyễn Tâm, Chánh Sở Đặc-Cảnh Tỉnh Phú-Yên, bảo anh đích-thân đến xem tận mắt, th́ anh quả-quyết là chính anh đă đến nơi và thấy rơ-ràng.

TÔI liền mặc ngay quần-áo -- v́ là ngoài giờ văn-pḥng, tôi đang ở nhà; nhưng tôi luôn luôn làm việc cả lúc ở nhà -- ra xe đến khu cư-xá sĩ-quan, t́m gặp đại-tá Trương Trừng, là Sĩ-Quan Điều-Hành (tương-đương Phó Tư-Lệnh) của Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II , lúc ấy đă vào giường nằm, báo cho Trừng biết tin trên.

Trừng gọi điện-thoại đến hỏi Pḥng Trực Quân-Khu, rồi gọi ra hỏi Tiểu-Khu Phú-Yên, nhưng họ không biết ǵ hơn. Ông bèn bắt họ phải đến tận nơi phối-kiểm hư/thật, cuối cùng mới xác-nhận đúng là phi-cơ của trung-tướng Trần Thanh Phong đă rơi xuống đất.

Tướng Phong cùng một số sĩ-quan tháp-tùng, từ Sài-G̣n cũng như từ Nha-Trang ra, đă tử-nạn tại phi-trường Thị-Xă Tuy-Ḥa.

Nguồn Lê Xuân Nhuận